Πολιτική Απορρήτου ιστότοπου www.dias.com.gr

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδ. Αλαμάνας 2, τηλ. 210 6171600, e-mail info@dias.com.gr (στο εξής «Εταιρεία»), όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.dias.com.gr. Η Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο www.dias.com.gr

Ο ιστότοπος www.dias.com.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο ή την εγγραφή σας ως χρήστη στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρείας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, ιδιωτών ή επαγγελματιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου και άλλα δεδομένα, όπως στοιχεία πρόσβασης και IP address επισκέπτη.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά, ανωτέρω στο σημείο 2.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.dias.com.gr και ιδίως για, α) την προστασία του ιστότοπου έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου στηρίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας και των συνεργαζομένων με μας επιχειρήσεων - Εκτελούντων την Επεξεργασία - οι οποίοι έχουν δεσμευθεί ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευθεί συμβατικά με την Εταιρεία:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό 2016/679/ΕΕ.

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Ο χρόνος διαγραφής ποικίλει αναλόγως των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Τα Δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

12. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ασφαλή τήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Συγκεκριμένα, έχουμε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία και χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (TSL - Transport Socket Layer Certificate), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Η καθ’’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα και εργαζόμενους αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. απάντηση στο ερώτημα με αριθμό 5).

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, εάν και σε ποιους αυτά διαβιβάζονται , πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, εάν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού). Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

14. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας Αλαμάνας 2, Μαρούσι, 15125, Αθήνα, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@dias.com.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/εναντίωσης».

15. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Εάν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός για τυχόν ανάγκη παράτασης άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Εάν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

16. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο dpo@dias.com.gr

17. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπό μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση.

18. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων.

19. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

20. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Εάν διαφωνείτε με την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@dias.com.gr. Περαιτέρω, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

21. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα πολιτική θα ενημερώνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Εταιρεία είναι “Υπεύθυνος Eπεξεργασίας” των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι Αλαμάνας 2, Μαρούσι, 15125, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6171600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@dias.com.gr

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στο τηλέφωνο +30 210 6171600 ή στη Δ/νση Αλαμάνας 2, Μαρούσι, 15125, Αθήνα ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@dias.com.gr