Συναλλαγές του Συστήματος Πληρωμών (2009-2016)

 

Τύπος πληρωμών

2009

(εκ.)

2010

(εκ.)

2011

(εκ.)

2012

(εκ.)

2013

(εκ.)

2014

(εκ.)

2015

(εκ.)

2016

(εκ.)

  Μεταφορές πιστώσεων και λοιπές κινήσεις κεφαλαίων    40,60   43,30    69,80  103,20  108,17   144,98    166,18 195,82
  Άμεσες χρεώσεις      4,00     4,30       5,00      5,76       6,12       9,94     11,70   13,53
  Επιταγές    14,00   12,10    10,10      7,83       5,98       4,42       4,18     4,35
  Στοιχεία συναλλαγών σε ΑΤΜ    21,20   21,80    21,80    22,30     23,75     19,02     19,47   15,36
  Συναλλαγές σε POS      0,05     0,07       0,09      0,12       0,11       0,13       0,50     1,36
  Σύνολο   79,85    81,57   106,79
 139,21 144,13   178,49  202,03  230,42

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Χρονόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2009-2015)

Ραβδόγραμμα συναλλαγών πληρωμών (2009-2015)