Άμεσες χρεώσεις

Η υπηρεσία άμεσων χρεώσεων DIAS Direct Debit παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λοιπά Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα να εισπράττουν μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών τις οφειλές καταναλωτών ή άλλων επιχειρήσεων.  Ενδεικτικά, μέσω της παραπάνω υπηρεσίας μπορούν να πληρώνονται λογαριασμοί ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, ασφαλίστρων κ.λπ

Οι πληρωμές μέσω άμεσων χρεώσεων προϋποθέτουν την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση του οφειλέτη προς την τράπεζα του να χρεώνει τον τραπεζικό του λογαριασμό σύμφωνα με το ποσό και την ημερομηνία που προσδιορίζει κάθε φορά ο δικαιούχος οργανισμός σύμφωνα με τον λογαριασμό κατανάλωσης που έχει εκδώσει και έχει θέσει υπόψη του οφειλέτη.

Στο πλαίσιο του SEPA η ΔΙΑΣ υλοποίησε το σχήμα άμεσων χρεώσεων SEPA (SDD) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EPC καθώς και πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων

Πλεονέκτημα άμεσων χρεώσεων SEPA

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πλαίσιο λειτουργίας άμεσων χρεώσεων SEPA ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του έως και οκτώ (8) εβδομάδες μετά τη χρέωση του λογαριασμού του, χρονικό διάστημα το οποίο επεκτείνεται στους δεκατρείς (13) μήνες, εφόσον η συναλλαγή άμεσης χρέωσης δεν είναι εγκεκριμένη από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (260/2012,284/2014), όλα τα υφιστάμενα εθνικά σχήματα μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων πρόκειται να αντικατασταθούν από τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις SEPA, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προσδιορίζεται στις παραπάνω Οδηγίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΔΙΑΣ έχει ήδη εντάξει την πλειονότητα των πληρωμών άμεσων χρεώσεων της υπηρεσίας DIAS Direct Debit στο πλαίσιο εξυπηρέτησης που καθορίζεται από τις απαιτήσεις του SEPA.  Ειδικότερα, κατά την προηγούμενη χρονιά (2013), οι άμεσες χρεώσεις SEPA ανήλθαν στο 91,85% του συνόλου των άμεσων χρεώσεων που εκκαθαρίστηκαν από τη ΔΙΑΣ.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

SEPA Core Direct Debit Scheme (SDD Core)

SEPA Business to Business Direct Debit Scheme (SDD B2B)

Σχετικό κείμενο:

Σύντομη παρουσίαση των συστημάτων Άμεσης Χρέωσης SEPA