Άμεσες χρεώσεις SEPA

Η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει τα σχήματα Άμεσης Χρέωσης του SEPA, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στις ελληνικές τράπεζες ένα εργαλείο πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγχώριες και για διασυνοριακές εισπράξεις από οφειλέτες με λογαριασμούς σε τράπεζες των χωρών του SEPA. Τα δύο σχήματα άμεσων χρεώσεων SEPA (Core και Β2Β) απευθύνονται το μεν πρώτο προς τους "καταναλωτές" ενώ το δεύτερο προς τις επιχειρήσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά
Η λειτουργία του σχήματος προϋποθέτει ότι ο οφειλέτης έχει συμπληρώσει και υπογράψει εντολή χρέωσης (εξουσιοδότηση) προς τον πιστωτή καθώς και ότι και οι δύο τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στον SEPA.  Το σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για μεμονωμένες όσο και για επαναλαμβανόμενες εισπράξεις ενώ ο οφειλέτης μπορεί να καθορίσει το ύψος του χρηματικού ποσού της εκάστοτε χρέωσης του. 

Πλεονεκτήματα για τους οφειλέτες και για τους δικαιούχους
Οι οφειλέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα απλό και ασφαλές μέσο για την πληρωμή των λογαριασμών τους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και το οποίο διαθέτει γρήγορες και απλές διαδικασίες για την επιστροφή χρημάτων μετά τη χρέωση του λογαριασμού.  Οι δικαιούχοι έχουν καλύτερο έλεγχο των εισπράξεων τους και μειωμένο κόστος από τον περιορισμό της χρήσης του ταμείου και των μετρητών.

Τα σχήματα άμεσων χρεώσεων SDD Core και B2B ξεκίνησαν να λειτουργούν το Νοέμβριο του 2009.  Μέχρι σήμερα, 3.927 τράπεζες έχουν προσχωρήσει στο SDD Core Scheme και 3.480 τράπεζες στο SDD B2B Scheme, σύμφωνα με στοιχεία του EPC.

Σύμφωνα με πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (260/2012, 284/2014), όλα τα υφιστάμενα εθνικά σχήματα μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων θα αντικατασταθούν από τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις SEPA, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προσδιορίζεται από τις παραπάνω Οδηγίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΔΙΑΣ έχει ήδη εντάξει την πλειονότητα των πληρωμών άμεσων χρεώσεων της υπηρεσίας DIAS Direct Debit στο πλαίσιο εξυπηρέτησης που καθορίζεται από τις απαιτήσεις του SEPA.  Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2014, μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 9,94 εκ. πληρωμές άμεσων χρεώσεων. Τα 9,53 εκ.των προαναφερθέντων πληρωμών, δηλαδή ποσοστό 95,87% ήταν συμβατές με τις προδιαγραφές του SEPA.

Σχετικός σύνδεσμος:

SEPA Core Direct Debit Scheme (SDD Core)

SEPA Business to Business Direct Debit Scheme (SDD B2B)

Ενημερωτικό κείμενο:

Σύντομη παρουσίαση των συστημάτων άμεσης χρέωσης SEPA

SEPA Direct Debit:  Σύνδεση Δικαιούχου Οργανισμού κατά το πρότυπο ISO20022 XML και τα οριζόμενα στον Κανονισμό (EE) 260/2012