Μεταφορές πίστωσης

Η υπηρεσία μεταφοράς πιστώσεων DIAS Credit Transfer εξυπηρετεί εντολές των πελατών των τραπεζών για πληρωμή δικαιούχων με χρέωση του λογαριασμού του εκάστοτε εντολέα και πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου ή είσπραξη του μεταφερόμενου ποσού σε μετρητά από το ταμείο.  Μέσω της υπηρεσίας εξυπηρετούνται μαζικές πληρωμές μισθών και συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, πληρωμές φόρων του ελληνικού δημοσίου και πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών

Στο πλαίσιο του SEPA, η ΔΙΑΣ ανέπτυξε και λειτουργεί το σχήμα μεταφοράς πιστώσεων του SEPA καθώς και πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες (Additional Optional Services ή AOS).  Επίσης, η ΔΙΑΣ υποστηρίζει προϊόν εμβάσματος, το οποίο δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές του SEPA και έχει εφαρμογή μόνον σε εγχώριες συναλλαγές.

Σύμφωνα με πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (260/2012, 284/2014), όλα τα υφιστάμενα εθνικά σχήματα μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων θα αντικατασταθούν από τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις SEPA, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προσδιορίζεται στις παραπάνω Οδηγίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΔΙΑΣ έχει ήδη εντάξει όλες τις πληρωμές μεταφορών πίστωσης εντολέων οργανισμών της υπηρεσίας DIAS Credit Transfer, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης που καθορίζεται από τις απαιτήσεις του SEPA, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί η ένταξη των αντίστοιχων πληρωμών μεταφορών πίστωσης δικαιούχων οργανισμών.  Κατά τη διάρκεια του 2016, μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 195,82 εκ. εντολές μεταφορών πιστώσεων και λοιπές κινήσεις κεφαλαίων.

Σχετικός σύνδεσμος:
EPC SEPA Credit Transfer (SCT)

Σχετικό κείμενο:

Σύντομη παρουσίαση του συστήματος μεταφοράς πιστώσεων του SEPA