Μεταφορές πιστώσεων SEPA

Η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει το Σχήμα Μεταφοράς Πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών στην Ελλάδα, που συμμετέχουν στο παραπάνω Σχήμα, να ανταλλάσσουν πληρωμές σε Eυρώ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχήματος SCT, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, που έχουν προσχωρήσει στο Σχήμα και είναι εγκατεστημένοι σε χώρες του SEPA.

Το Σχήμα Μεταφοράς Πιστώσεων SCT δίνει τη δυνατότητα σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών να προσφέρουν μία βασική υπηρεσία μεταφοράς πιστώσεων για μεμονωμένες και για μαζικές πληρωμές. Το Σχήμα προβλέπει ότι δεν υπάρχουν κρατήσεις από το μεταφερόμενο ποσό ενώ ο εντολέας και ο δικαιούχος χρεώνονται αποκλειστικά από τις τράπεζες τους. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Σχήματος SCT είναι δυνατή η εκκίνηση, η επεξεργασία πληρωμών και η συμφωνία των εμπλεκομένων λογαριασμών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες από την αρχή μέχρι το τέλος (Straight Through Processing) ενώ και οι απορρίψεις και οι επιστροφές μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Το Σχήμα SCT υποστηρίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων ISO20022 XML και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2008.

 

Σχετικός αύνδεσμος:

European Payments Council,  SEPA Credit Transfer (SCT)

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες