Μεταφορές πιστώσεων SEPA

Η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει το σχήμα μεταφοράς πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να ανταλλάσσουν πληρωμές σε ευρώ, συμβατές με τις προδιαγραφές SEPA τόσο μεταξύ τους όσο και με όλες τις τράπεζες που έχουν προσχωρήσει στο σχήμα και είναι εγκατεστημένες σε χώρες που ανήκουν στον SEPA.

Το σχήμα μεταφοράς πιστώσεων SCT δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να προσφέρουν μία βασική υπηρεσία μεταφοράς πιστώσεων για μεμονωμένες και για μαζικές πληρωμές. Το σχήμα προβλέπει ότι δεν υπάρχουν κρατήσεις από το μεταφερόμενο ποσό ενώ ο εντολέας και ο δικαιούχος χρεώνονται αποκλειστικά από τις τράπεζες τους. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος SCT είναι δυνατή η εκκίνηση, η επεξεργασία πληρωμών και η συμφωνία των εμπλεκομένων λογαριασμών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες από την αρχή μέχρι το τέλος (Straight Through Processing) ενώ και οι απορρίψεις και οι επιστροφές μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Το σχήμα SCT ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2008 με 4.636 τράπεζες να έχουν προσχωρήσει έως τώρα σε αυτό, σύμφωνα με στοιχεία του EPC.

Σύμφωνα με πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (260/2012, 284/2014), όλα τα υφιστάμενα εθνικά σχήματα μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων πρόκειται να αντικατασταθούν από τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις SEPA, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προσδιορίζεται στις παραπάνω Οδηγίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΔΙΑΣ έχει ήδη εντάξει όλες τις πληρωμές μεταφορών πίστωσης εντολέων οργανισμών της υπηρεσίας DIAS CreditTransfer στο πλαίσιο εξυπηρέτησης που καθορίζεται από τις απαιτήσεις του SEPA ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί η ένταξη των πληρωμών μεταφορών πίστωσης δικαιούχων οργανισμών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2014, μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 144,98 εκ. πληρωμές μεταφορών πίστωσης.  Τα 121,82  εκ. των προαναφερθέντων πληρωμών, δηλαδή ποσοστό 84%, ήταν συμβατές με τις απαιτήσεις που τίθενται από τον SEPA (SEPA compliant).
 

Σχετικός αύνδεσμος:

EPC SEPA Credit Transfer (SCT)

Ενημερωτικό κείμενο:

Σύντομη παρουσίαση του συστήματος μεταφοράς πιστώσεων του SEPA

SEPA Credit Transfer:  Σύνδεση Εντολέα και Δικαιούχου Οργανισμού κατά το πρότυπο ISO20022 XML και τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012