Πιστοποίηση ISO 22301:2012

Η ΔΙΑΣ έχει πιστοποιηθεί για τη συμμόρφωση της προς το Διεθνές Πρότυπο Επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2012 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Hellas (μέλος του TUV Nord Group).  Η διεθνής αυτή πιστοποίηση καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών.

Η παραπάνω πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως τεκμηριωμένο, λειτουργικό και δοκιμασμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο ενεργοποιείται σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας προβλέπει την ύπαρξη δευτερεύοντος χώρου εργασίας, με δυνατότητα επανεκκίνησης των λειτουργιών της εταιρείας εντός  προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την επέλευση του καταστροφικού γεγονότος. Το Σύστημα παρέχει στη ΔΙΑΣ τη δυνατότητα να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα το διακανονισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών της στο TARGET2, το Σύστημα Διακανονισμού σε Πραγματικό Χρόνο του Ευρωσυστήματος, ακόμα και σε περιπτώσεις ακραίων καταστροφικών γεγονότων.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΔΙΑΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις, που απορρέουν από το Πλαίσιο Επίβλεψης για τα Συστήματα Πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Revised Oversight Framework for Retail Payment Systems).

Σχετική Πληροφόρηση:

Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 22301:2012

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες