Πιστοποίηση ISO 27001:2013

 Η ΔΙΑΣ έχει πιστοποιηθεί για τη συμμόρφωσή της προς το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Hellas (μέλος του TUV Nord Group).  Η πιστοποίηση καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών.

Η παραπάνω πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως τεκμηριωμένο, λειτουργικό και δοκιμασμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Σχετική Πληροφόρηση:

Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 27001:2013

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες