Τύπος πληρωμών

Όγκος συναλλαγών 2016

(σε εκ.)

1.  Μεταφορές πιστώσεων και λοιπές κινήσεις κεφαλαίων     195,82
2. Άμεσες Χρεώσεις     13,53
3. Διατραπεζικές συναλλαγές σε ΑΤΜ     15,36
4. Επιταγές      4,35
5. Συναλλαγές σε POS      1,36
Σύνολο 230,42

 

Σχετικός Σύνδεσμος

Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών (2009-2015)