Όροι αναφοράς του SEPA

   

 

Το Ευρωσύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), μέσω του οποίου είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμών μικρής αξίας σε Ευρώ στην Ευρωζώνη, με τους ίδιους βασικούς όρους και προϋποθέσεις, από έναν τραπεζικό λογαριασμό, μόνον, ανεξάρτητως της χώρας όπου τηρείται. Οι υποδομές παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του SEPA. Στο παραπάνω πλαίσιο, το Ευρωσύστημα έχει προσδιορίσει τέσσερα κριτήρια με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι υποδομές έτσι ώστε να θεωρούνται συμμορφωμένες με τον SEPA (SEPA compliant), σύμφωνα με το Ευρωσύστημα. Η συμμόρφωση με τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να εξακριβώνεται από τους ίδιους τους παρόχους των προαναφερόμενων υποδομών. Τα κριτήρια δημοσιεύθηκαν στην 5η αναφορά προόδου σχετικά με τον SEPA και αποτελούν το μακροπρόθεσμο όραμα του Ευρωσυστήματος για την επεξεργασία πληρωμών, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υποδομών, την ικανότητα αποστολής και λήψης και την ύπαρξη επιλογών για τις τράπεζες. Το Ευρωσύστημα προβλέπει ότι οι σχετικές υποδομές στην περιοχή του Ευρώ θα αναπτυχθούν σταδιακά σε ότι αφορά τη συμμόρφωση τους με τα τέσσερα παραπάνω κριτήρια, αλλά δεν αναμένει ούτε ζητά από όλες τις υποδομές να ενεργήσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Οι πάροχοι υποδομών, που προσφέρουν συστήματα μεταφοράς διατραπεζικών κεφαλαίων σε τράπεζες και προτίθενται να είναι SEPA compliant πρέπει να δημοσιεύουν τις αυτοαξιολογήσεις τους ώστε να επιδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τα παραπάνω κριτήρια. Το Ευρωσύστημα δεν αναμένει από νομικά πρόσωπα να αναλάβουν την αυτοαξιολόγηση στην περίπτωση που προσφέρουν την υπηρεσία αυτή μόνο σε ένα περιορισμένο εύρος (δηλαδή μία διατραπεζική ή/και μία ρύθμιση εκκαθάρισης και διακανονισμού εντός ενός ομίλου, όπου κατά το σύνηθες και οι δύο, τόσο ο δημιουργός/ πιστωτής όσο και ο δικαιούχος/οφειλέτης έχουν τους λογαριασμούς τους εντός της ίδιας τράπεζας ή ομίλου), ή εάν η συμμόρφωση των υποδομών με τον SEPA (SEPA compliance) δεν είναι σχετική (δηλαδή στην περίπτωση μίας μορφής απλά διμερούς, μη δομημένου διατραπεζικού συμψηφισμού και διακανονισμού, όπως είναι οι ανταποκρίτριες τράπεζες) [2].

Το παρόν έγγραφο παρέχει τους όρους αναφοράς, δηλαδή τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τους παρόχους υποδομών στις αυτοαξιολογήσεις τους. Οι όροι αναφοράς σχετίζονται άμεσα με τα τέσσερα κριτήρια που έχουν ήδη δημοσιευθεί. Για να θεωρείται μία υποδομή συμμορφωμένη με τον SEPA (SEPA compliant) ως προς τα παραπάνω κριτήρια θα χρειαζόταν μία θετική απάντηση σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις.  Καθώς ορισμένες υποδομές ενδέχεται να μην είναι συμμορφωμένες με τον SEPA, βραχυπρόθεσμα, οι υποερωτήσεις έχουν στόχο να φέρουν διαφάνεια στην αγορά κατά τη φάση της μετάπτωσης.
 
Για την επίτευξη της επιθυμητής διαφάνειας, το Ευρωσύστημα αναμένει από τους σημαντικότερους  παρόχους υποδομών, οι οποίοι στοχεύουν στην εκπλήρωση των κριτηρίων συμμόρφωσης με τον SEPA, να διεξάγουν αυτοαξιολογήσεις σε τακτική βάση και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους. Οι όροι αναφοράς του παρόντος εγγράφου παρέχουν καθοδήγηση για το σκοπό αυτό.
 
Κριτήριο 1 – Δυνατότητες επεξεργασίας
 
Για την προώθηση της συμμόρφωσης των υποδομών με τόν SEPA, ζητείται από τις υποδομές να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις: a) του Πλαισίου PEACH/Μηχανισμoύ Διατραπεζικού Συμψηφισμού και Διακανονισμού (CSM), b) του Βιβλίου Κανονισμού SCT και/ή του(ων) Βιβλίου(ων) Κανονισμών Άμεσης Χρέωσης SEPA, c) των Οδηγιών Εφαρμογής και των σχετικών προτύπων UNIFI (ISO 20022) XML. Επίσης, ζητείται από τις υποδομές να είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τις δοκιμές των σχημάτων, όπως σχεδιάζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών.
 
1. Έχετε αποστείλει Επιστολή Γνωστοποίησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC), σε σχέση με την πρόθεση σας να γίνετε ένας Μηχανισμός Διατραπεζικού Συμψηφισμού και Διακανονισμού (CSM), συμμορφωμένος με τον SEPA;
Ναι
 
2. Είστε συμμορφωμένοι με το σχετικό PEACH/CSM Framework;
Ναι, η ΔΙΑΣ είναι συμμορφωμένη με το σχετικό PEACH/CSM Framework.
 
3. Είστε συμμορφωμένοι με το σχετικό Βιβλίο Κανονισμών SCT;
Ναι, η ΔΙΑΣ είναι συμμορφωμένη με το σχετικό Βιβλίο Κανονισμών SCT
 
4. Είστε συμμορφωμένοι με το(α) σχετικό(ά) Βιβλίο(α) Κανονισμών Άμεσης Χρέωσης SEPA, δηλαδή με τη βασική υπηρεσία και, εάν και όποτε αυτή υιοθετηθεί, με την υπηρεσία B2B και με την υπηρεσία e-mandate;

Η ΔΙΑΣ απασχολείται κατά την παρούσα στιγμή με την παροχή βασικών υπηρεσιών και μεταξύ υπηρεσιών επιχειρήσεων, που περιγράφονται στο Βιβλίο Κανονισμού της Άμεσης Χρέωσης SEPA, από τον Νοέμβριο 2009. Όσον αφορά την υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάθεσης, η Ελληνική τραπεζική κοινότητα δεν έχει λάβει την απόφασή της έως την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος κειμένου (12.11.2008).
 
5. Είσαστε σύμμορφοι με τις σχετικές οδηγίες, που απαιτούν τη χρήση προτύπου μηνύματος UNIFI (ISO 20022) επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (extensive markup language –XML);
Ναι
 
6. Μπορείτε να παραδώσετε όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες πληρωμής (από τα αποκαλούμενα κίτρινα πεδία δεδομένων) στο ακέραιο και χωρίς τροποποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο σχήμα πληρωμών;
Ναι
 
α. Παρακαλώ να παρέχετε πληροφορίες για τη δυνατότητά σας να επεξεργαστείτε το πλήρες υπο-σύνολο SEPA των μηνυμάτων ISO 20022 (δηλαδή τα κίτρινα και τα λευκά πεδία δεδομένων).
Η ΔΙΑΣ μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα κίτρινα και έναν αριθμό λευκών πεδίων των υποστηριζόμενων Πρόσθετων Προαιρετικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το κείμενο που είναι δημοσιευμένο στον ιστοτόπο της εταιρείας.
 
7. Εάν παρέχετε υπηρεσίες μετατροπής μεταξύ των XML και των μορφοποιήσεων τύπου legacy (και/ ή ν.ν), διασφαλίζετε ότι δε χάνονται δεδομένα πληρωμών;
Ναι, η ΔΙΑΣ παρέχει υπηρεσίες μετατροπής που διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται καμία απώλεια δεδομένων.
 
8. Έχετε υποβάλει τις διαδικασίες επεξεργασίας σας σε επαρκείς ελέγχους;
Ναι
 
α. Παρακαλώ περιγράψτε το πλαίσιο, την οργάνωση, το εύρος (εθνικό ή διασυνοριακό) και την έκταση (CSM- τράπεζα, τράπεζα-CSM-τράπεζα, από άκρο σε άκρο) των δοκιμών.
Το πλαίσιο της δοκιμής συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΒΑ Clearing
Equens
CSM -  τράπεζα
Τράπεζα- CSM- τράπεζα
 
Κριτήριο 2 – Διαλειτουργικότητα
 
Για την προώθηση της συμμόρφωσης των υποδομών με τον SEPA, ζητείται από τις υποδομές: a) να υιοθετήσουν κανόνες διαλειτουργικότητας, δηλαδή προδιαγραφές διεπαφών και επιχειρηματικές διαδικασίες για την ανταλλαγή μεταφορών πίστωσης SEPA και εντολών άμεσης χρέωσης SEPA ανάμεσα σε τράπεζες και υποδομές και ανάμεσα σε υποδομές, που κατά προτίμηση συμφωνούνται από κοινού με τα σχετικά CSM και b) να αναλάβουν να δημιουργήσουν  συνδέσμους με άλλες υποδομές κατόπιν αιτήματος, με βάση την αρχή ότι το κόστος δημιουργίας ενός συνδέσμου επιβαρύνει την υποδομή που αιτείται τη δημιουργία της.
 
1. Έχετε υιοθετήσει κανόνες διαλειτουργικότητας, δηλαδή προδιαγραφές για τις διεπαφές και επιχειρηματικές διαδικασίες για την ανταλλαγή μεταφορών πίστωσης SEPA και εντολών άμεσης χρέωσης SEPA μεταξύ τραπεζών και υποδομών και μεταξύ υποδομών;
 
Ναι
 
α. Εάν ναι, είναι οι κανόνες διαλειτουργικότητας, τους οποίους χρησιμοποιείτε, αμοιβαία συμφωνημένοι από τους σχετικούς Μηχανισμούς Διατραπεζικού Συμψηφισμού και Διακανονισμού -CSM;
 
H ΔΙΑΣ, με το ρόλο του “technical facilitator” παρέχει στους προσβάσιμους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της κατόπιν αιτήματος, πρόσβαση στο ΕΒΑ STEP2 SCT.
 
β. Παρακαλώ περιγράψατε, ειδικότερα, όπου δεν χρησιμοποιείτε κανόνες διαλειτουργικότητας αμοιβαία αποδεκτούς, τα σχετικά στοιχεία για διαλειτουργικότητα (μορφοποιήσεις μηνυμάτων, χρόνοι cut off, διαδικασίες διατραπεζικής εκκαθάρισης και διακανονισμού, διαδικασίες συμφωνίας (reconciliation) και ελέγχου);
 
Δεν εφαρμόζεται
 
γ. Είσαστε συμμορφωμένοι με άλλους σχετικούς κανόνες, οδηγίες ή πρακτικές, που έχουν στόχο τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας (π.χ. τις «Επιχειρηματικές πρακτικές CSM»);
 
Ναι, η ΔΙΑΣ είναι συμμορφωμένη με τις πρακτικές που περιγράφονται στις «Επιχειρηματικές πρακτικές CSM».
 
 
 
 

2. Θα αναλαμβάνατε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο με οποιαδήποτε άλλη υποδομή κατόπιν αιτήματος;

Ναι
α. Έχουν δημιουργηθεί ένας ή περισσότεροι σύνδεσμοι; Εάν ναι, παρακαλώ παρέχετε τα ονόματα των συμμετεχουσών υποδομών.


Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι δημιουργήθηκαν από την ΔΙΑΣ:
Την 1.9.2008, ένας σύνδεσμος μεταξύ ΔΙΑΣ και Equens.
Την 25.1.2008, ένας σύνδεσμος μεταξύ ΔΙΑΣ και EBA STEP2 SCT.
 

 

β. Μία αμοιβαία επωφελής επιχειρηματική περίπτωση θα αποτελούσε την ιδανική βάση δημιουργίας ενός συνδέσμου.  Εφόσον δεν υφίσταται τέτοια επιχειρηματική περίπτωση ο πάροχος υποδομής που ζητά να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος θα πρέπει να αναλαμβάνει τα έξοδα του αιτούμενου συνδέσμου (δημιουργία και συντήρηση αυτού). Ποιος υφίσταται τα έξοδα του(ων) εγκατεστημένου(ων) συνδέσμου(ων);

 

Οι ΔΙΑΣ και Equens έχουν συμφωνήσει ότι κάθε συμβαλλόμενος θα υφίσταται τα δικά του έξοδα για να δημιουργήσει και να συντηρήσει το σύνδεσμο μεταξύ τους.

 

γ. Έχετε σκεφτεί, είτε με δική σας πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος, να αλλάξετε τις διαδικασίες εσωτερικής επεξεργασίας, προκειμένου να αυξήσετε το βαθμό απόδοσης ενός συνδέσμου; Έχουν διεξαχθεί οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές;

Η ΔΙΑΣ έχει αλλάξει τις διαδικασίες εσωτερικής επεξεργασίας για να ενσωματώσει το αίτημα ανταλλαγής πληρωμών με άλλους Μηχανισμούς Διατραπεζικού Συμψηφισμού και Διακανονισμού(CSM).

 

δ. Πως διακανονίζονται οι μεταφορές πίστωσης μεταξύ Μηχανισμών Διατραπεζικού Συμψηφισμού και Διακανονισμού (CSM);

Ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στο TARGET2, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας του EACHA.

 

Κριτήριο 3- Reachability 
Για την προώθηση της συμμόρφωσης των υποδομών με τον SEPA, ζητείται από τις υποδομές να μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν πληρωμές σε ευρώ προς και από όλες τις τράπεζες στην Ευρωζώνη, είτε απ΄ευθείας είτε μέσω ενδιάμεσης τράπεζας ή μέσω συνδέσμων  μεταξύ υποδομών (με άλλα λόγια, να παρέχουν πλήρη προσβασιμότητα)
 

11. Μπορείτε να αποστείλετε πληρωμές σε Ευρώ από τους συμμετέχοντές σας και να λάβετε πληρωμές σε Ευρώ για τους συμμετέχοντές σας προς και από όλες τις τράπεζες που συμμετέχουν στα σχήματα του SEPA, στην Ευρωζώνη, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενδιάμεσων τραπεζών ή μέσω συνδέσμων μεταξύ υποδομών;

Ναι

 

α. Παρακαλώ να περιγράψετε πόσες τράπεζες οι οποίες συμμετέχουν στα σχήματα SEPA, μπορείτε να προσεγγίσετε (άμεσα ή έμμεσα) με βάση συμφωνίες που ρυθμίζονται από κάποια σύμβαση;

 

Η ΔΙΑΣ μπορεί να προσεγγίσει απ΄ευθείας 27 τράπεζες, 4079 τράπεζες μέσω ΕΒΑ και 2190 τράπεζες μέσω EQUENS (τελευταία ενημέρωση την 12.11.2008).

 

β. Πως διασφαλίζετε ότι μπορείτε να στείλετε μία πληρωμή σε κάθε τράπεζα στην Ευρωζώνη, η οποία συμμετέχει στο(α) σύστημα(τα) SEPA;

 

Η δρομολόγηση πληρωμών από τη ΔΙΑΣ βασίζεται στον πίνακα δρομολόγησης της EQUENS και του ΕΒΑ.

 

γ. Παρακαλώ περιγράψατε με ποιό τρόπο προσλαμβάνετε τις απαραίτητες πληροφορίες δρομολόγησης (routing). Εάν χρησιμοποιείτε τη δική σας βάση δεδομένων δρομολόγησης, πως την ενημερώνετε, δηλαδή πως αποκτάτε τις τελευταίες πληροφορίες από όλες τις τράπεζες που συμμετέχουν στο σύστημα SEPA, στην Ευρωζώνη; Πώς επιλαμβάνεστε των πιθανώς αντικρουόμενων πληροφοριών, εάν μία τράπεζα που συμμετέχει σε ένα σχήμα του SEPA, μπορεί να προσεγγιστεί δια μέσου διάφορων διαύλων πληρωμής; Πως αποφασίζεται η αποστολή μέσω ορισμένης διαδρομής όταν υφίστανται περισσότερες δυνατότητες για προσέγγιση μίας τράπεζας που συμμετέχει σε ένα σχήμα του SEPA;

 

Η ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί μία δική της βάση δεδομένων δρομολόγησης, η οποία ενημερώνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες αποστολής μέσω ορισμένης διαδρομής, οι οποίες αποκτώνται από τις EQUENS και STEP2. Η αποστολή μέσω ορισμένης διαδρομής αποφασίζεται από τους προσβάσιμους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της, σύμφωνα με τις δεδηλωμένες προτιμήσεις τους.

 

δ. Πόσο χρόνο (σε ημέρες) χρειάζεστε για να προσεγγίσετε κάθε τράπεζα που συμμετέχει σε κάποιο σχήμα SEPA, αντιστοίχως προσεγγίσιμη από κάθε τράπεζα στην περιοχή του Ευρώ, η οποία συμμετέχει στο(α) σύστημα(τα) SEPA; Θα είσαστε σε θέση να προσεγγίζετε κάθε τράπεζα που συμμετέχει σε σύστημα SEPA εντός μίας εργάσιμης ημέρας, το αργότερο έως το 2012;

 

Η ΔΙΑΣ είναι ήδη σε θέση να προσεγγίσει τις περισσότερες τράπεζες SEPA αυθημερόν. Αναμένουμε ότι το αργότερο έως το 2012, η ΔΙΑΣ θα μπορεί να προσεγγίσει όλες τις τράπεζες SEPA εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

 

ε. Εάν επί του παρόντος δεν προσφέρετε πλήρη προσβασιμότητα στους συμμετέχοντές σας, σκοπεύετε να την προσφέρετε σε μεταγενέστερη χρονικά στιγμή; Εάν αυτό ισχύει, πως θα το επιτύχετε αυτό και έως πότε;

 

Η ΔΙΑΣ προσφέρει ήδη πλήρη προσβασιμότητα σε όλους τους προσβάσιμους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της.

 

Κριτήριο 4 – Επιλογή για τράπεζες

Για την προώθηση της συμμόρφωσης των υποδομών με τον SEPA, ζητείται από τις υποδομές να δίνουν τη δυνατότητα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να επιλέγουν τις υποδομές  με βάση την υπηρεσία και την τιμή, και για το λόγο αυτό να μην εφαρμόζουν υπερβολικούς περιορισμούς πρόσβασης, ούτε να υποχρεώνουν τους χρήστες των υποδομών να διενεργούν την επεξεργασία συγκεκριμένων τύπων πληρωμών σε συγκεκριμένες υποδομές, ή μέσω συγκεκριμένων ιδιόκτητων προτύπων (proprietary standards), ούτε να επιβάλλουν υποχρεώσεις συμμετοχής σε χρήστες άλλων υποδομών, και να διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια των υπηρεσιών και της τιμολόγησης

 

12. Έχετε δημοσιοποιήσει: a) την προσφορά σας σε υπηρεσίες εκκαθάρισης πληρωμών μικρής αξίας και b) την διάρθρωση των αμοιβών σας (συμπεριλαμβανομένων ποσών και πληροφοριών) σχετικά με όλους τους τύπους των αμοιβών όπως αμοιβές ένταξης, περιοδικές αμοιβές, αμοιβές συναλλαγών; 

Ναι, είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

 

13. Αποφεύγετε την εφαρμογή διαφορετικών όρων πρόσβασης αναλόγως του τύπου του αιτούντος, της γεωγραφικής του θέσης ή άλλων παραγόντων; 

Ναι

 

14. Αποφεύγετε να υποχρεώνετε τους συμμετέχοντές σας να διενεργούν την επεξεργασία ορισμένων πληρωμών τύπου SEPA σε μία συγκεκριμένη υποδομή;

Ναι

 

15. Αποφεύγετε να υποχρεώνετε τους συμμετέχοντές σας να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ιδιόκτητα (proprietary) πρότυπα για πληρωμές τύπου SEPA?

Ναι

 

α. Εάν όχι, παρακαλώ περιγράψτε τα ιδιόκτητα πρότυπα για πληρωμές τύπου SEPA, τα οποία υποχρεώνετε τους συμμετέχοντές σας να χρησιμοποιούν.

Δεν ισχύει

 

16. Αποφεύγετε να επιβάλλετε υποχρεώσεις συμμετοχής στους χρήστες των άλλων υποδομών, όταν ένα  άλλο CSM ζητάει έναν σύνδεσμο;

Ναι

-----------------------------
[1] Οι πάροχοι υποδομών, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ένα σύστημα μεταφοράς διατραπεζικών κεφαλαίων (IFTS). Ένα IFTS είναι ένας επίσημος μηχανισμός, που βασίζεται σε ατομική σύμβαση ή στο νόμο, με πολλαπλή συμμετοχή, με κοινούς κανόνες και με τυποποιημένες συμφωνίες για τη διαβίβαση, τον διατραπεζικό συμψηφισμό, τη δικτύωση και/ ή τη διευθέτηση χρηματικών υποχρεώσεων, που απορρέουν μεταξύ των μελών, στον οποίο όλοι (ή σχεδόν όλοι) οι συμμετέχοντες είναι πιστωτικά ιδρύματα.
[2] Αυτές οι δύο κατηγορίες υποδομών ανταποκρίνονται στο Μηχανισμό Διατραπεζικού Συμψηφισμού και Διακανονισμού –CSM, κατηγορίες 4 και 5, στο «Πλαίσιο για την ανάπτυξη των καταβολών διατραπεζικού συμψηφισμού και διακανονισμού καταβολών στον SEPA» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (Ιανουάριος 2007).

Αρχή σελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες