Πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες (AOS) άμεσων χρεώσεων   

Η ΔΙΑΣ παρέχει υπηρεσίες άμεσης χρέωσης SEPA προς την κοινότητα του SEPA μέσω του Συστήματος Άμεσης Χρέωσης ΔΙΑΣ (στο εξής καλούμενου DDD), το οποίο είναι σύμμορφο προς το βιβλίο κανονισμών του SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.4 και προς την έκδοση 1.3 του SEPA B2B Direct Debit Scheme. Περαιτέρω, η ΔΙΑΣ πρόκειται να παρέχει συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στους κανόνες και τα πρότυπα των Σχημάτων Άμεσης Χρέωσης  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (Core and B2B), προκειμένου να ανταποκριθεί στις περαιτέρω συγκεκριμένες προσδοκίες πελατών, οι οποίες περιγράφονται ως Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες (AOS).

Οι Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες της υπηρεσίας  Άμεσης Χρέωσης SDD, είναι οι ακόλουθες:

1. Το DMF AOS

Στο SEPA DDD δημιουργείται και προωθείται μία ανάθεση από έναν πιστωτή σε μία τράπεζα οφειλέτη μέσω της τράπεζας πιστωτή και της ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με την Ελληνική τακτική, ήταν σύνηθες τα προηγούμενα χρόνια να συγκεντρώνονται οι αναθέσεις πελάτη/οφειλέτη άμεσα μέσω του τραπεζικού δικτύου. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες του οφειλέτη φέρουν πλέον όλες τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία για να συγκεντρώνουν τις αναθέσεις.

Το DMF AOS είναι μία υπηρεσία άμεσης χρέωσης, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα του οφειλέτη, και όχι πλέον ο πιστωτής, λαμβάνει και διατηρεί τις αναθέσεις.

Η υπηρεσία DMF βασίζεται στη διατραπεζική ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με δεδομένα της ανάθεσης, που μεταφέρονται από την τράπεζα του οφειλέτη στον πιστωτή μέσω της τράπεζας του πιστωτή.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο πιστωτής διατηρεί την επιλογή να συλλέξει μόνος του τις αναθέσεις.

1.1 Ρόλοι των συμμετεχόντων

Το κεφάλαιο αυτό επεξηγεί τους συμμετέχοντες και το ρόλο τους στο DMF:

Πιστωτής:

 • Ενημερώνει την τράπεζα του πιστωτή και τον πελάτη/ οφειλέτη ότι αποδέχεται τη διαδικασία DMF.
 • Ο πιστωτής είναι αυτός που παράγει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία μίας ανάθεσης (π.χ. mandate id) για τον πελάτη /οφειλέτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου Κανονισμών.
 • Για την έκδοση αναθέσεων με τη χρήση της διαδικασίας DMF, είναι υποχρεωτική για τους Πιστωτές η χρήση ψηφίων ελέγχου στον ταυτοποιητή της μοναδικής ανάθεσης (unique mandate identifier).

Πελάτης/ Οφειλέτης:

Ο πελάτης/ οφειλέτης, ως κάτοχος του λογαριασμού, υπογράφει την ανάθεση στην τράπεζα του οφειλέτη και βεβαιώνει ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι πλήρεις στο έγγραφο της ανάθεσης. Η τράπεζα του οφειλέτη πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες ταυτοποίησης και επαλήθευσης του πελάτη και να ελέγξει ότι η υπογραφή ανήκει στον οφειλέτη.

Τράπεζα του Οφειλέτη:

Η τράπεζα του οφειλέτη αποϋλοποιεί τη χάρτινη ανάθεση χωρίς να αλλάζει τα περιεχόμενά της και αποστέλλει τις πληροφορίες (mandate part of pacs 003.001.01) στη ΔΙΑΣ. Η χάρτινη ανάθεση πρέπει να αποθηκευθεί άθικτη από την τράπεζα του οφειλέτη όσο υφίσταται η ανάθεση. Ακόμα και αν ακυρωθεί η ανάθεση, πρέπει να αποθηκευθεί από την τράπεζα του οφειλέτη για μία περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

ΔΙΑΣ:

Λαμβάνει το μήνυμα της ανάθεσης από τις τράπεζες του οφειλέτη.
Καταχωρεί τις αναθέσεις στη βάση δεδομένων και τις επικυρώνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που παρέχουν τη δυνατότητα στις τράπεζες του πιστωτή να δημιουργούν ένα μήνυμα pacs 003.001.01 σε ένα μεταγενέστερο στάδιο.
Ενημερώνει τους πιστωτές, που εμπλέκονται, για κάθε είσπραξη που συγκεντρώνεται στις τράπεζες του οφειλέτη μέσω των τραπεζών του πιστωτή τους.

Τράπεζα του Πιστωτή

Ενημερώνει την τράπεζα του οφειλέτη ότι ένας πιστωτής αποδέχεται την επιλογή DMF.
Λαμβάνει τις πληροφορίες ανάθεσης, που αποκτώνται στην τράπεζα του οφειλέτη μέσω ΔΙΑΣ.
Ενημερώνει τον πιστωτή για την ανάθεση που δημιουργήθηκε.

Αρχή της σελίδας

1.2 Αιτιολόγηση, ορισμός και διαδικασία

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις ροές που ανταλλάσσονται στην DMF μεταξύ της τράπεζας του οφειλέτη, της ΔΙΑΣ και της τράπεζας του πιστωτή.

 • Εντολή Ροής Οφειλέτη
 • Ροή Τράπεζας Πιστωτή

1.2.1 Εντολή Ροής Οφειλέτη

Η  τράπεζα του οφειλέτη λαμβάνει τα δεδομένα ανάθεσης από τον πελάτη/ οφειλέτη, δημιουργεί την ανάθεση και μετά τις απαιτούμενες επαληθεύσεις την αποστέλλει στη ΔΙΑΣ.
Η ΔΙΑΣ λαμβάνει την ανάθεση από μια τράπεζα οφειλέτη, συσχετίζει τις πληροφορίες της συγκεκριμένης ανάθεσης και αποδέχεται ή απορρίπτει την ανάθεση αναλόγως.
Αμέσως μετά την απόρριψη, η ΔΙΑΣ αποστέλλει ένα μήνυμα απόρριψης στην τράπεζα του οφειλέτη, ενώ με την αποδοχή, ενημερώνει τη βάση δεδομένων της και αποστέλλει τα δεδομένα της ανάθεσης στην τράπεζα του πιστωτή.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται από την τράπεζα του οφειλέτη σε περίπτωση που εκτελείται μία τροποποίηση (πάντα σύμφωνα με το ΑΤ-24- The reason for amendment of the mandate των βιβλίων κανονισμών Core και B2B SEPA Direct Debit). Η ΔΙΑΣ επαληθεύει τα δεδομένα, ενημερώνει τη βάση δεδομένων της και δημιουργεί τις νέες εισπράξεις με τροποποίηση.

1.2.2 Ροή Τράπεζας Πιστωτή

Η τράπεζα του πιστωτή λαμβάνει τις αναθέσεις και τις τροποποιήσεις από τη ΔΙΑΣ και ενημερώνει τους πιστωτές.
Μετά τη διαδικασία DMF και αφότου η ανάθεση φτάσει στην τράπεζα του πιστωτή, η δημιουργία και η αποστολή της είσπραξης ακολουθεί τη ροή που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Βιβλίου Κανονισμού Άμεσης Χρέωσης SEPA (Βασικού και Β2Β).


1.3 Συμμετοχή στις Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες (AOS)
 

Μία Τράπεζα συμμετέχει στις AOS ως τράπεζα οφειλέτη και προαιρετικά ως τράπεζα πιστωτή αποδεχόμενη τους λειτουργικούς κανόνες του DDD.
Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο AOS DMF, πρέπει πρώτα μία τράπεζα να έχει προσχωρήσει στο βασικό σχήμα DDD SEPA (και επιπλέον στο σχήμα B2B DDD SEPA).
Εάν μία τράπεζα δηλώσει ότι θέλει να συμμετέχει στις Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες, ως τράπεζα οφειλέτη, τότε είναι υποχρεωτικό να παρέχει υπηρεσίες σε έναν πιστωτή, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες μέσω της τράπεζας του πιστωτή.
Από την άλλη, μία τράπεζα, η οποία συμμετέχει στο DMF AOS ως τράπεζα πιστωτή, επιλέγει να παρέχει ή μη στους πιστωτές της τη λειτουργικότητα DMF AOS.

Για πληροφορίες περί συμμετοχής σε αυτές τις πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΙΑΣ:
diasbo@dias.com.gr
mallirisag@dias.com.gr
galanouek@dias.com.gr
zafiropoulosnj@dias.com.gr
 

1.4 Τελευταίες παρατηρήσεις
 

Η ροή DMF χρησιμοποιείται επί του παρόντος και τη χρησιμοποιεί σχεδόν κάθε τράπεζα στην ελληνική κοινότητα.
Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει το DMF AOS, πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

 • Η τράπεζα του οφειλέτη πρέπει να συμμετέχει στο DMF AOS.
 • Η τράπεζα του πιστωτή, του συγκεκριμένου πιστωτή για τον οποίο δημιουργήθηκε η ανάθεση, πρέπει επίσης να συμμετέχει στο DMF.

Παρόλα αυτά, η χρήση του DMF AOS δεν επηρεάζει τη συμμετοχή τραπεζών (του πιστωτή ή του οφειλέτη) στις ροές που περιγράφονται από το SEPA Direct Debit rulebook.

Λεπτομερειακά, μπορούν να ισχύουν τα κάτωθι:

 • Μία τράπεζα του οφειλέτη, η οποία συμμετέχει στο DMF AOS μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει έναν πιστωτή και την τράπεζα πιστωτή αυτού, η οποία δε συμμετέχει στο AOS.
 • Ένας πιστωτής και η τράπεζα πιστωτή αυτού, οι οποίοι συμμετέχουν στο DMF AOS μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν από μία τράπεζα οφειλέτη, η οποία δε συμμετέχει στο AOS.
 • Μία τράπεζα πιστωτή και μία τράπεζα οφειλέτη, οι οποίες συμμετέχουν στο DMF AOS, μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν έναν πιστωτή ο οποίος δε συμμετέχει στο AOS.

 

2. Η Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία «παραλαβής από την Τράπεζα του Οφειλέτη της Εντολής Ροής Πιστωτή πριν από την είσπραξη» (CMF RPC AOS)

Στο σχήμα SEPA η ευθύνη συλλογής των αναθέσεων ανήκει αποκλειστικά στον πιστωτή. Στη συνέχεια, ο πιστωτής προωθεί την ανάθεση και την αντίστοιχη είσπραξή της στην τράπεζα του οφειλέτη, μέσω της τράπεζας του πιστωτή.
Από την άλλη, η τράπεζα του οφειλέτη πρέπει να κάνει μία σειρά από προκαθορισμένες εκτιμήσεις, προκειμένου να παρέχει δυνατότητα στα συστήματά της να χειριστούν μία ανάθεση, που δεν έχει συλλεχθεί από την τράπεζα οφειλέτη.
Η βούληση των τραπεζών να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και τους οφειλέτες τους ενθάρρυνε τις τράπεζες οφειλέτη να ζητήσουν από τη ΔΙΑΣ να δημιουργήσει μία Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία, ώστε να βελτιώσει τη διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε η Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία παραλαβής Εντολής Ροής Πιστωτή από την τράπεζα του οφειλέτη πριν την είσπραξη (στο εξής καλούμενη «CMF RPC»).
Σύμφωνα με το σχήμα Άμεσων Χρεώσεων SEPA, οι τράπεζες οφειλέτη πρέπει να λαμβάνουν μία ανάθεση ή μια τροποποίηση ανάθεσης μαζί με τη σχετική είσπραξή της. Η χρήση του CMF RPC AOS δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες οφειλέτη να λάβουν μία ανάθεση ή μία τροποποίηση πριν από την είσπραξη.
Αυτή η λειτουργικότητα συνδυάζεται με την υποχρέωση ότι η τράπεζα οφειλέτη θα λάβει την είσπραξη την D-1, μέσω μίας διαφορετικής ροής από την ανάθεση. Η ξεχωριστή ανάθεση δεν επηρεάζει τη λειτουργία της τράπεζας πιστωτή.
Με την περιγραφόμενη διαδικασία, οι τράπεζες οφειλέτη έχουν μία μακρύτερη περίοδο να επιβεβαιώσουν τις λεπτομέρειες που περιέχονται στις εντολές, προκειμένου να επιτύχουν μια επιτυχημένη είσπραξη.

Αρχή της σελίδας 

2.1 Ρόλοι των συμμετεχόντων στις Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες
 

Το κεφάλαιο αυτό απεικονίζει τους συμμετέχοντες και το ρόλο τους στο CMF RPC AOS

ΔΙΑΣ

Η ΔΙΑΣ στο πλαίσιο του παρόντος AOS λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ της τράπεζας πιστωτή και της τράπεζας οφειλέτη. Ο ρόλος της συνοψίζεται στα κάτωθι:

 • λαμβάνει τις ηλεκτρονικές ροές από την τράπεζα πιστωτή
 • στέλνει ηλεκτρονικές ροές στην τράπεζα οφειλέτη

Τράπεζα Οφειλέτη

Στο CMF RPC, η τράπεζα οφειλέτη λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • λαμβάνει και επικυρώνει μηνύματα ανάθεσης/τροποποίησης από τη ΔΙΑΣ (σύμφωνα με τις διαδικασίες τροποποίησης ανάθεσης που περιγράφονται στο ΡΤ 02.02 του βασικού και του B2B βιβλίου κανονισμών των άμεσων χρεώσεων)
 • αποστέλλει μηνύματα απάντησης στη ΔΙΑΣ

Σημείωση:

Η τράπεζα πιστωτή στέλνει τις αναθέσεις/τροποποιήσεις στη ΔΙΑΣ μαζί με τις αντίστοιχες εισπράξεις, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του βιβλίου κανονισμού και για τα δύο προϊόντα (core και B2B).
Στο CMF RPC AOS, η τράπεζα πιστωτή ενεργεί σύμφωνα με τη λειτουργία του rulebook.
Η Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία δεν επηρεάζει την τράπεζα πιστωτή.

2.2 Αιτιολόγηση, ορισμός και διαδικασία 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις ροές που ανταλλάσσονται στο RPC CMF μεταξύ της τράπεζας πιστωτή, της ΔΙΑΣ και της τράπεζας οφειλέτη.

 • Ροή τράπεζας πιστωτή
 • Ροή ΔΙΑΣ
 • Ροή τράπεζας οφειλέτη

2.2.1 Ροή ανάθεσης τράπεζας πιστωτή


Η τράπεζα πιστωτή αποστέλλει στη ΔΙΑΣ αναθέσεις ή τροποποιήσεις μαζί με τις σχετικές εισπράξεις.

2.2.2 Ροή ΔΙΑΣ


Η ΔΙΑΣ λαμβάνει το μήνυμα ανάθεσης/ τροποποίησης και την αντίστοιχη είσπραξη (pacs 003.001.01) από την τράπεζα πιστωτή κάποια ημερομηνία μεταξύ των (D-14, D-2) για το βασικό προϊόν και (D-14, D-1) για το προϊόν B2B (δείτε το σχήμα παραπάνω).
Μετά η ΔΙΑΣ καταχωρεί την ανάθεση/ τροποποίηση στη βάση δεδομένων και την επικυρώνει, σύμφωνα με τους κανονισμούς των μηνυμάτων xml.
Κατηγοριοποιεί τα δεδομένα της ανάθεσης/τροποποίησης και των σχετικών εισπράξεων.
Αποστέλλει την ανάθεση/τροποποίηση στην τράπεζα οφειλέτη αμέσως μετά την επαλήθευση, ενώ την είσπραξη στο D-1.
Αφού λάβει τις απαντήσεις από την τράπεζα πιστωτή, η ΔΙΑΣ τις συσχετίζει με το αντίστοιχο μήνυμα ανάθεσης/τροποποίησης και ενημερώνει το σύστημά με τις επιτυχημένες συναλλαγές.
Σε περίπτωση που μία συναλλαγή δε μπορεί να συσχετιστεί, τότε καταχωρείται σε μία αναφορά εξαιρέσεων (exception report), η οποία αποστέλλεται στην τράπεζα οφειλέτη.
Εάν ένα μήνυμα ανάθεσης/ τροποποίησης απορριφθεί από την τράπεζα οφειλέτη, η ΔΙΑΣ δε θα αποστείλει την αντίστοιχη είσπραξη.

Αρχή της σελίδας

2.2.3 Ροή τράπεζας οφειλέτη

Η τράπεζα οφειλέτη λαμβάνει τις αναθέσεις/τροποποιήσεις από τη ΔΙΑΣ, τις καταχωρεί στη βάση δεδομένων της και τις επαληθεύει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου κεφαλαίου του Βιβλίου Κανονισμού.
Δημιουργεί μηνύματα τόσο για τις αποδεκτές όσο και τις απορριφθείσες συναλλαγές και τις
αποστέλλει στη ΔΙΑΣ.
Λαμβάνει τελικά τις απορριφθείσες συναλλαγές στην αναφορά εξαιρέσεων (exception report) που δημιουργείται από τη ΔΙΑΣ.

2.3 Συμμετοχή στο CMF RPC AOS

Ως προϋπόθεση συμμετοχής στο CMF RPC AOS μία τράπεζα πρέπει να προσχωρήσει στο SEPA Core Direct Debit Scheme (και επιπρόσθετα στο SEPA B2B Direct Debit Scheme).
Μία τράπεζα μπορεί να συμμετέχει στο AOS μόνο ως τράπεζα οφειλέτη.
Για πληροφορίες περί συμμετοχής σε αυτές τις Πρόσθετες Προαιρετικές Υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΙΑΣ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
diasbo@dias.com.gr 
mallirisag@dias.com.gr
galanouek@dias.com.gr
zafiropoulosnj@dias.com.gr 

2.4 Τελευταίες παρατηρήσεις

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει το CMF RPC AOS, πρέπει να συμμετέχει η τράπεζα οφειλέτη.
Τελικά, το γεγονός ότι η τράπεζα οφειλέτη συμμετέχει στην Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της τράπεζας πιστωτή.

Αρχή της σελίδας

3. Αποστολή της περιοδικής είσπραξης (ΒΑΣΙΚΟ προϊόν)

3.1 Αιτιολόγηση, ορισμός και διαδικασία 

Σύμφωνα με το Σχήμα Άμεσων Χρεώσεων SEPA (που αφορά ΒΑΣΙΚΑ προϊόντα), όταν οι τράπεζες οφειλέτη λαμβάνουν μία πρώτη είσπραξη μαζί με τις πληροφορίες ανάθεσης, συσχετίζουν τα δεδομένα εισπράξεων στη βάση δεδομένων τους και επαληθεύουν τα προσωπικά δεδομένα του οφειλέτη (π.χ. αριθμό λογαριασμού) που περιέχονται στην ανάθεση.
Οι τράπεζες οφειλέτη λαμβάνουν όλες τις περιοδικές εισπράξεις με τροποποίηση του D-2. Η ΔΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επαληθεύσεις ανωτέρω, έχει δημιουργήσει μία Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία για τα μέλη της, που τους επιτρέπει να λαμβάνουν κάθε περιοδική είσπραξη χωρίς τροποποίηση του D-1 αντί του D-2.
Όλες οι απαραίτητες επαληθεύσεις έχουν ήδη εκτελεστεί με την άφιξη της πρώτης είσπραξης, συνεπώς θα ήταν καλύτερα για τις τράπεζες οφειλέτη να διαχειρίζονται μελλοντικές εισπράξεις μόνο για μία ελάχιστη ποσότητα χρόνου.
Τελικά, δε χρειάζονται οποιεσδήποτε περαιτέρω προϋποθέσεις επεξεργασίας, για τη συμμετοχή σε αυτή την Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία.

4. Περίοδος αποδοχής Αντιλογισμού από τις Τράπεζες Οφειλέτη

4.1 Αιτιολόγηση, ορισμός και διαδικασία

Το σχήμα SEPA παρέχει τη λειτουργικότητα του Αντιλογισμού (Reversal) στο Σχήμα Άμεσων Χρεώσεων.  Για τις ανάγκες αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο EPC έχει καθιερώσει μία πραγματική περίοδο αιτήματος αντιλογισμού που ισχύει κατ’ ανώτατο όριο 2 ημέρες μετά την ημερομηνία διακανονισμού της είσπραξης (D+2).

Ως αποτέλεσμα, η ΔΙΑΣ, σε εναρμόνιση με τις τράπεζες οφειλέτη, παρέχει ένα AOS σε πιστωτές μέσω των συμμετεχόντων τραπεζών πιστωτή. Η παρούσα Πρόσθετη Προαιρετική Υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους πιστωτές να προωθούν αντιλογισμούς μέσω των τραπεζών πιστωτή την ημερομηνία έως την ημερομηνία D+20 αντί για την D+2 (όπως περιγράφεται ανωτέρω).
Εν τέλει, η λειτουργικότητα της παρούσας Πρόσθετης Προαιρετικής Υπηρεσίας δεν απαιτεί οποιεσδήποτε περαιτέρω προϋποθέσεις επεξεργασίας για τις συμμετέχουσες τράπεζες.

Αρχή της σελίδας

5. Εθνικό σύνολο χαρακτήρων (National character set)

5.1 Αιτιολόγηση και ορισμοί 
 

Οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεωρούν ουσιώδες, για λόγους πολιτιστικούς και πολιτικούς, να συνεχίσουν να στηρίζουν το εθνικό σύνολο χαρακτήρων για μηνύματα SEPA DDD, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Η ΔΙΑΣ υποστηρίζει μία πολυμερή συμφωνία, η οποία επιτρέπει σε κάθε τράπεζα του SEPA, η οποία θα γίνει μέλος της πολυμερούς συμφωνίας.

α) να υποστηρίζει το ελληνικό σύνολο χαρακτήρων για ανταλλασσόμενα μηνύματα SEPA DDD μεταξύ τραπεζών που είναι μέλη τις προαναφερόμενης πολυμερούς συμφωνίας και
β) να υποστηρίζει το λατινικό σύνολο χαρακτήρων για ανταλλασσόμενα μηνύματα SEPA DDD μεταξύ οποιωνδήποτε τραπεζών του SEPA.

Σε σχέση με το φάκελο pacs 003.001.01, τα πεδία στα οποία χρησιμοποιείται το εθνικό σύνολο χαρακτήρων είναι τα ακόλουθα:


2.27  Αρχικός πιστωτής/ Όνομα
2.43  Πιστωτής / Όνομα
2.43  Πιστωτής/ Ταχυδρομική διεύθυνση
2.47  Τελικός πιστωτής/ Όνομα
2.57  Οφειλέτης/ Όνομα
2.57  Οφειλέτης / Ταχυδρομική διεύθυνση
2.61  Τελικός οφειλέτης/ Όνομα
2.81  Πληροφορίες αποστολής εμβάσματος

Οι χαρακτήρες που υποστηρίζονται από το ελληνικό σύνολο χαρακτήρων:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ’ +
Space
α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί ϊ ΐ κ λ μ ν ξ ο ό π ρ ς σ τ υ ύ ϋ ΰ φ χ ψ ω ώ
Α ¶ Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Ϊ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Ϋ Φ Χ Ψ Ω Ώ
= ! % * ; # _ $ \ { } [ ]
 
  
 
 

Αρχή της σελίδας 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες