Η ΔΙΑΣ στον SEPA

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΔΙΑΣ προχώρησε σε τροποποιήσεις των υπηρεσιών πληρωμών της για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις έτσι ώστε να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές SEPA, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο.  Κατά αυτόν τον τρόπο, όλες οι τράπεζες που είναι μέλη της ΔΙΑΣ έχουν γίνει συμβατές με τον SEPA με το μικρότερο δυνατό κόστος και έχουν αποκτήσει πρόσβαση, μέσω της ΔΙΑΣ, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές τράπεζες.  Αυτό έχει καταστεί δυνατό μέσω της διασύνδεσης της ΔΙΑΣ με τα ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών EBA και equensWorldline και τη δραστηριοποίηση της ως πύλης αποστολής και λήψης πληρωμών με την Ευρώπη.  Σε κάθε περίπτωση, ο διακανονισμός των πληρωμών που εξυπηρετούνται από τη ΔΙΑΣ πραγματοποιείται στο TARGET2.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Μηχανισμοί Συμψηφισμού και Εκκαθάρισης συμβατοί με το Σχήμα SCT

Μηχανισμοί Συμψηφισμού και Εκκαθάρισης συμβατοί με το Σχήμα SDD