Ενημέρωση για έργο ένταξης της ΔΙΑΣ στο TIPS

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (22/07/2020) αποφάσισε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξη πανευρωπαϊκής προσβασιμότητας στις άμεσες πληρωμές με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής την 15/12/21.

Σύμφωνα με το 1ο Μέτρο: Όλοι οι ΠΥΠ συμβατοί με το SCT Inst scheme και προσβάσιμοι στο TARGET2 πρέπει να αποκτήσουν επίσης πρόσβαση σε λογαριασμό ρευστότητας κεντρικής τράπεζας TIPS είτε ως συμμετέχοντες είτε ως προσβάσιμα μέρη (π.χ. μέσω του λογαριασμού ενός άλλου ΠΥΠ το οποίο συμμετέχει) 

Σύμφωνα με το 2ο Μέτρο: Όλα τα ACHs που προσφέρουν υπηρεσίες άμεσων πληρωμών πρέπει να μεταφέρουν τους τεχνικούς λογαριασμούς τους από το TARGET2 στο TIPS

Η ΔΙΑΣ ΑΕ, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ένταξής της στο TIPS αποφάσισε:

  • Την κατάργηση του υπάρχοντος Τεχνικού Λογαριασμού για το διακανονισμό των άμεσων πληρωμών στο TARGET2 (ASI6 RT), με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής 15/12/2021
  • Τo άνοιγμα νέου Τεχνικού Λογαριασμού στο TIPS (ως Ancillary System Party), σύμφωνα με το 2οΜέτρο, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής 15/12/2021 (*)
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης των ΠΥΠ ως Instructing Partyσύμφωνα με το 1ο Μέτρο, που δεν επιθυμούν να εντέλλουν για λογαριασμό τους (ορίζουν και εξουσιοδοτούν τη ΔΙΑΣ να ενεργεί για λογαριασμό τους). Η δυνατότητα αυτή προσφέρει οικονομίες κλίμακας για τους ΠΥΠ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση TIPS-GR@bankofgreece.gr στην οποία υποβάλλονται ερωτήματα που αφορούν στο ΤΙPS.

(*) Αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης στο σχήμα SCT-Inst του EPC (European Payment Council)