Αύξηση εσόδων κατά 19% - Άλμα 114% στην καθαρή κερδοφορία το 2021

Η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική βελτίωση και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, με τον Δείκτη Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (ROS) να ενισχύεται σε 40,1% από 24,3% το 2021, ο Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) σε 18,2% από 10% και ο Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) σε 15,8% από 8,6% το περασμένο έτος. Το προτεινόμενο προς τους μετόχους μέρισμα διαμορφώθηκε στα 4,19 ευρώ ανά μετοχή.

Στην ισχυρή κερδοφορία του 2021 συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η άνοδος των συνολικών τιμολογημένων συναλλαγών κατά 17% σε ετήσια βάση, καθώς και η μείωση των συνολικών εξόδων κατά 5,4%. Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών ήταν ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους να ενισχυθεί σε 40% το 2021 από 24% το 2020 και η σημαντική μείωση των χρεώσεων προς τα μέλη της ΔΙΑΣ από 1/1/2022.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε στις 30 Ιουνίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου δήλωσε σχετικά:

«Το 2021 κατορθώσαμε, όχι μόνο να επιτύχουμε, αλλά να υπερβούμε κατά πολύ τους στόχους που είχαμε θέσει για τη χρήση του 2021. Ο κυριότερος αυτών ήταν να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει το μεταβαλλόμενο οικοσύστημα των πληρωμών επενδύοντας στην καινοτομία, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας. Με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των συναλλαγών, και ειδικότερα των άμεσων πληρωμών, την ένταξη περισσότερων οργανισμών και μελών στη ΔΙΑΣ, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας μας, τη βελτίωση του πλαισίου της εταιρικής μας διακυβέρνησης.

Αυτή η ισχυρή πορεία συνεχίζει και το 2022. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταγράψει το πρώτο πεντάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2021, οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 10% και σε σχέση με το 2020 κατά 23%. Η εταιρεία από 1/1/2022 μέχρι και 29/6/2022 έχει διακανονίσει 182 δις ευρώ (20% περισσότερα από το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι).

Για το 2022, στοχεύουμε στη διασύνδεση ακόμα περισσοτέρων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών μέσω της ΔΙΑΣ στο σύστημα αμέσων πληρωμών της ΕΚΤ, στην περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργικότητας του προϊόντος IRIS payments, στην υλοποίηση της διατραπεζικής λειτουργικότητας IBAN Verification για εξακρίβωση του δικαιούχου στις διατραπεζικές πληρωμές και την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της κυβερνοασφάλειας της Εταιρείας, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, η ευρεία αποδοχή των ηλεκτρονικών πληρωμών από τους Έλληνες πολίτες αποτελεί για εμάς έναυσμα, ώστε να εξετάσουμε την επέκταση των υπηρεσιών μας και σε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος, η οποία δεν διαθέτει εγχώριο ACH διασυνδεδεμένο στο TIPS».

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις Xρηματοοικονομικές Kαταστάσεις 2021.