Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προεδρεύει και της Επιτροπής και από δύο ακόμα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής από αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως σύνολο διαθέτουν επαρκή γνώση, κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία προς αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ελεγκτικές–εποπτικές αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τον ορισμό και το έργο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου:

Κανονισμός Λειτουργίας