Οι Φορείς του Δημοσίου εισπράττουν οφειλές με χρήση καρτών πληρωμών. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Φορέα (εφαρμογή ePOS), καθώς και σε ηλεκτρονικές συσκευές αποδοχής καρτών EFT/POS εγκατεστημένες στα σημεία εξυπηρέτησης του Φορέα.

Αποδεκτές γίνονται οι κάρτες, οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ του Φορέα του Δημοσίου και των συνεργαζόμενων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών. Η έγκριση κάθε συναλλαγής δίνεται αποκλειστικά από τον Πάροχο - εκδότη της κάρτας πληρωμών.

Ο Φορέας λαμβάνει την ενημέρωση ως προς τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από τη ΔΙΑΣ ενώ τα χρηματικά ποσά των εισπράξεων καταλήγουν ως πίστωση στον λογαριασμό που τηρεί στον Πάροχο, με τον οποίο συνεργάζεται.

Οι πληρωμές είναι ασφαλείς, πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου PCI DSS.

Ευκολία και ταχύτητα πληρωμής στα σημεία εξυπηρέτησης του Φορέα του Δημοσίου

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, εξάλειψη προβλημάτων που σχετίζονται με την αποδοχή μετρητών

Άμεση επιβεβαίωση εξόφλησης οφειλής προς τον Φορέα του Δημοσίου

Ευκολία και ταχύτητα πληρωμής στα σημεία εξυπηρέτησης του Φορέα του Δημοσίου

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, εξάλειψη προβλημάτων που σχετίζονται με την αποδοχή μετρητών

Άμεση επιβεβαίωση εξόφλησης οφειλής προς τον Φορέα του Δημοσίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ