Επικοινωνία
Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.
Τηλέφωνο
+30 210 6171600
Fax
+30 210 6199339
Φόρμα επικοινωνίας για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών

Η παρούσα φόρμα επικοινωνίας παρέχεται προς χρήση αποκλειστικώς των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών. Λοιπά νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.), με τους οποίους συνεργάζονται.