Η διατραπεζική υπηρεσία άμεσων χρεώσεων (DIAS Direct Debit) είναι η υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτών και λοιπών οφειλετών προς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τρόπο εύκολο, ασφαλή και αποτελεσματικό. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρέωση τραπεζικών λογαριασμών των πληρωτών και πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του Οργανισμού.
Η υπηρεσία Άμεσων Χρεώσεων (DIAS Direct Debit) υποστηρίζει τη βασική ροή μηνυμάτων της υπηρεσίας SEPA Direct Debit που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) στο πλαίσιο του οποίου η ΔΙΑΣ έχει υλοποιήσει τα Σχήματα Άμεσων Χρεώσεων: SEPA Direct Debit Core (SDD Core) και SEPA Direct Debit B2B (SDD B2B).Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, ως μέλος της ΔΙΑΣ, εντάσσεται στην υπηρεσία DIAS DIRECT DEBIT ως τράπεζα πληρωτή και λαμβάνει στοιχεία αναθέσεων και άμεσων χρεώσεων. Προαιρετικά, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών εντάσσει επιχείρηση/οργανισμό για την είσπραξη οφειλών με άμεσες χρεώσεις.

Τα κριτήρια συμμετοχής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και η τιμολογιακή πολιτική είναι διαθέσιμα εδώ.

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA χρεώσεις

Εξυπηρέτηση άμεσων χρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ασφάλεια συναλλαγών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

Δυνατότητα συλλογής αναθέσεων διαχειριζόμενων επιχειρήσεων/οργανισμών από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών

Σύνδεση της επιχείρησης/οργανισμού σε πλήρες διαχειριστικό περιβάλλον της ΔΙΑΣ

Προσβασιμότητα σε μέλη άλλου CSM

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών επιχείρησης/οργανισμού

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA χρεώσεις

Εξυπηρέτηση άμεσων χρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ασφάλεια συναλλαγών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

Δυνατότητα συλλογής αναθέσεων διαχειριζόμενων επιχειρήσεων/οργανισμών από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ