Για Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες

Μέσω του Συστήματος Πληρωμών της ΔΙΑΣ

Διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά πολυάριθμες συναλλαγές είσπραξης ή πληρωμής οφειλών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον των παραπάνω, η ΔΙΑΣ προσφέρει μία πληθώρα πρόσθετων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα μέρη που εμπλέκονται στις πληρωμές, όπως ενδεικτικά: