Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Εισαγωγικές πληροφορίες

Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να ενημερώσει τον επισκέπτη της ιστοσελίδας (εφεξής στην παρούσα ενότητα ο χρήστης, ο επισκέπτης, εσείς) www.dias.com.gr για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του κατά την πλοήγησή του σε αυτήν καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (εφεξής στην παρούσα ενότητα ΔΙΑΣ, η Εταιρεία), της οποίας ιδιοκτησία αποτελεί στο σύνολό της η ιστοσελίδα.

Με την είσοδο του στην ιστοσελίδα, ο επισκέπτης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της. Για το λόγο αυτόν, παρακαλείστε να τους μελετήσετε και να τους κατανοήσετε πλήρως πριν την έναρξη της περιήγησής σας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε ή αρνείστε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο παρακαλείστε να αποχωρήσετε άμεσα από την ιστοσελίδα και να απέχετε από κάθε περαιτέρω επίσκεψη και χρήση της στο μέλλον.

Η ΔΙΑΣ διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να τροποποιεί κατά την ελεύθερη βούλησή της και χωρίς κανέναν περιορισμό ή προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο των όρων χρήσης της, με μόνη την ανάρτησή τους εδώ. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα ενότητα.

Εταιρική ταυτότητα

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΣ Α.Ε.

Έδρα: Μαρούσι, Αττικής.

Διεύθυνση: Αλαμάνας 2, Μαρούσι, τ.κ. 15125

Τηλ.: 2106171600

E-mail: info@dias.com.gr

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000740401000

Α.Φ.Μ.: 094281390

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.dias.com.gr, περιλαμβανομένου και του ίδιου του domain name αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., διέπεται και προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Εξαιρούνται από την ιδιοκτησία της ΔΙΑΣ προστατευόμενα δικαιώματα επί σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και άλλων προϊόντων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία προστατεύονται από τους νόμιμους δικαιούχους τους.

Ενδεικτικώς και σε καμία περίπτωση περιοριστικώς στην ιδιοκτησία της ΔΙΑΣ ανήκουν τα κείμενα και οι επικεφαλίδες τους, οι φωτογραφίες, περιγραφές προϊόντων – υπηρεσιών, προωθητικά – διαφημιστικά μηνύματα και φράσεις, τα εμπορικά σήματα και οι διακριτικοί τίτλοι της ΔΙΑΣ, εικόνες καθώς και ο τρόπος αρχειοθέτησης και διάταξης του περιεχομένου αυτού (εφεξής όλα τα στοιχεία αυτά θα αναφέρονται ως περιεχόμενο της ιστοσελίδας). Η ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΣ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή της από τα νόμιμα δικαιώματά της επί της ιδιοκτησίας της ή ως παροχή άδειας χρήσης των ως άνω στοιχείων. 

Συνάγεται ότι απαγορεύεται κάθε πράξη χρήσης ή εκμετάλλευσης και ενδεικτικώς η δημοσίευση, τροποποίηση, μετάδοση, αναμετάδοση, παρουσίαση, πώληση, μετάφραση, φόρτωση, μεταφορά, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, στο σύνολό του ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΔΙΑΣ προς τούτο. Εξαιρετικά, είναι επιτρεπτή η αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση αντιγραφή, εκτύπωση κι αποθήκευση αλλά όχι η τροποποίηση, μέρους της ιστοσελίδας, εφόσον συνοδεύεται από σαφή κι ευδιάκριτη αναφορά της πηγής του. Σε καμία περίπτωση η εξαίρεση αυτή δεν αφορά αντιγραφή ή αποθήκευση για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς μη ιδιωτικούς.

Δικαιώματα χρηστών - Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, η ΔΙΑΣ ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη σχετική ενότητα.

Επιπλέον, κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης προς τούτο είναι δυνατόν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας μικρά αρχεία, γνωστά ως cookies. Περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία των cookies μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ενότητα.

Υποχρεώσεις χρηστών

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες στο περιεχόμενό τους ή το καταστρατηγούν, είναι παράνομες, καταχρηστικές, αντίθετες στην καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή είναι ικανές να θίξουν τη φήμη, την αξιοπιστία και την υπόληψη της Εταιρείας.

Η χρήση του ιστοτόπου είναι επιτρεπτή αποκλειστικώς και μόνο για σκοπούς σύμφωνους με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που έχει σκοπό ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να προκαλέσει προβλήματα, προσωρινά ή μόνιμα στη λειτουργία της, να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της από άλλους χρήστες, να αλλοιώσει ή τροποποιήσει το περιεχόμενό της, να προκαλέσει υπερφόρτωση ή μόλυνση της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή άλλες κυβερνοεπιθέσεις.

Επιπλέον, ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την δημοσίευση, μετάδοση ή αποστολή μηνυμάτων, σχολίων, εικόνων που έχουν περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, προσβλητικό, αντίθετο στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη, θίγουν νόμιμα δικαιώματα της ΔΙΑΣ ή τρίτων, δεν ανήκουν στον χρήστη ή ο χρήστης δεν έχει λάβει άδεια χρήσης, μετάδοσης, δημοσίευσης κι αποστολής από τον νόμιμο κάτοχό τους. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΙΑΣ διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμά της, ενεργώντας κατά την ελεύθερη κρίση της να διαγράφει κάθε τέτοιου είδους σχολιασμό ή επικοινωνία, να αποκλείει στο συγκεκριμένο χρήστη τη δυνατότητα περαιτέρω σχολιασμού και επικοινωνίας με την Εταιρεία ή και να αποκλείει την πρόσβασή του σε τμήμα ή το σύνολο της ιστοσελίδας.

Υποχρεούστε να απέχετε από κάθε χρήση, αντιγραφή, αντιστροφή του τεχνικού σχεδιασμού (reverse engineering) κάθε είδους λογισμικού ή τεχνολογίας που παρέχεται ή περιγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η ΔΙΑΣ μεριμνά, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για την ασφάλεια και προστασία του ιστοτόπου της. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η επίσκεψη του ιστοτόπου γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και ελεύθερη βούληση κι επομένως παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του λογισμικού και του εξοπλισμού σας από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΔΙΑΣ για τα γεγονότα αυτά. Επιπλέον, υποχρέωση του χρήστη είναι η κατοχή και διατήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, λογισμικού και υποδομής για την πρόσβαση και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Περιορισμός Ευθύνης της ΔΙΑΣ

Το σύνολο της ιστοσελίδας παρέχεται από τη ΔΙΑΣ «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση για την ποιότητα, την επάρκεια, την ασφάλεια, τη συνέχεια, την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν.

Η ΔΙΑΣ μεριμνά, ώστε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και οι πληροφορίες, που παρέχονται μέσω αυτής να είναι αξιόπιστες, έγκυρες και ορθές. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη της ΔΙΑΣ για πληροφορίες που αναρτώνται ακόμη κι αν κριθεί ότι αυτές είναι εσφαλμένες, ελλιπείς ή ασαφείς.

Επιπλέον, σε περίπτωση που αναρτώνται άρθρα ή πληροφορίες, σχετικά με νομικά, οικονομικά, φορολογικά ή άλλα επιστημονικά ζητήματα, γίνεται δεκτό ότι αυτές, όπως και όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχουν αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επιστημονικές ή επαγγελματικές συμβουλές ή παροτρύνσεις για δράση κατά συγκεκριμένο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη της ΔΙΑΣ για οποιαδήποτε πράξη του χρήστη της ιστοσελίδας, ο οποίος οφείλει να αξιολογεί την ορθότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και να πράττει κατά την ιδιωτική του βούληση και κρίση. Η ευθύνη της ΔΙΑΣ αποκλείεται στην περίπτωση αυτή ακόμα κι αν ο χρήστης υπέστη οικονομική ή άλλου είδους ζημία.

Η περιγραφή και παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ μέσω της ιστοσελίδας της και κάθε άλλο στοιχείο που προσφέρει μέσω αυτής και αφορά στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οριστική πρόταση εκ μέρους μας για σύναψη σύμβασης.

Η ΔΙΑΣ καταβάλλει προσπάθειες, ώστε η πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα να είναι αδιάκοπη και συνεχής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη της για τυχόν αδυναμία, διακοπή ή καθυστέρηση στη μετάδοση των πληροφοριών, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας, για διαγραφή ή προσθήκη νέων πληροφοριών, για προσωρινή ή μόνιμη παύση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για αδυναμία μετάβασης σε άλλη ενότητα, λόγω τεχνικού προβλήματος των συνδέσμων.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links), οι οποίοι διευκολύνουν τη μετάβαση του χρήστη σε ιστοσελίδα τρίτου προσώπου, διαφορετικού από τη ΔΙΑΣ. Οι σύνδεσμοι αυτοί τίθενται αποκλειστικώς και μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης του χρήστη και δεν αποτελούν παρότρυνση ή συμβουλή της ΔΙΑΣ προς τον χρήστη να τους ακολουθήσει. Η ΔΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, νομιμότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου της τρίτης ιστοσελίδας. Επιπλέον, δε φέρει ευθύνη για κακόβουλο λογισμικό ή άλλα τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν στις συσκευές ή το λογισμικό σας, εξαιτίας την εισόδου σας στους ιστοτόπους των τρίτων αυτών μερών. Επιπλέον, η ΔΙΑΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο, με τον οποίο τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο περιορισμός της ευθύνης της ΔΙΑΣ, όπως αναλύεται στην παρούσα ενότητα καλύπτει και σφάλματα, ελλείψεις, ασάφειες, που προκύπτουν από αμέλεια της Εταιρείας.

Δικαιώματα της ΔΙΑΣ

Η ΔΙΑΣ διατηρεί τα εξής δικαιώματα έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας της:

  • Τον αποκλεισμό ή τη διακοπή της πρόσβασής τους από μέρος ή το σύνολο της ιστοσελίδας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της ή με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Τη διαγραφή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει, σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν ανήκουν στο πρόσωπο που τα παραχώρησε στη ΔΙΑΣ και ότι το πραγματικό υποκείμενο δεν έχει λάβει γνώση για την επεξεργασία τους ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο.
  • Τη διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας μόνιμα ή προσωρινά, με σκοπό την τροποποίηση, επικαιροποίηση, αναβάθμιση του περιεχομένου της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
  • Την τροποποίηση, αλλαγή, διαγραφή, προσθήκη της μορφής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα ανωτέρω δικαιώματα της ΔΙΑΣ όπως και το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ενότητας «Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας» ασκούνται παράλληλα, συμπληρωματικά και από κοινού με άλλα δικαιώματα της Εταιρείας που πηγάζουν από τη νομοθεσία ή τις συμβατικές της σχέσεις. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας ενότητας εκ μέρους του χρήστη, η ΔΙΑΣ δικαιούται να αναζητήσει από αυτόν αποζημίωση για κάθε ζημία υλική ή μη, θετική ή αποθετική που υπέστη εξαιτίας της παραβίασης αυτής. Επιπλέον, η αποζημίωση καταλαμβάνει και κάθε τι που η ΔΙΑΣ υποχρεώθηκε να καταβάλει σε τρίτα πρόσωπα, εξαιτίας της παραβίασης αυτής.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Κατά τη σύνταξη, εφαρμογή και ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης εφαρμόζεται το ισχύον ελληνικό δίκαιο, αποκλειστική δε τοπική αρμοδιότητα για κάθε διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει αναφορικά με το περιεχόμενό τους έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι όροι της παρούσας κριθούν άκυροι ή ακυρώσιμοι θα πρέπει να ερμηνευθούν κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να υπάρξει ίαση της ακυρότητας ή ακυρωσίας με τη μικρότερη δυνατή κι επιτρεπτή από τον νόμο τροποποίηση του αρχικού τους περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δε θίγεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων χρήσης, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και παραμένουν δεσμευτικοί για τους χρήστες της ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των παρόντων συμβατικών όρων δεν θεωρείται έγκυρη και ισχυρή εάν δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν αναρτηθεί στην παρούσα ενότητα.

Για οποιοδήποτε σχόλιο, διευκρίνιση, παρατήρηση σχετικά με την ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα ως άνω αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2021.