Εταιρική Διασύνδεση

  • Στο πλαίσιο της ισχυρής ευρωπαϊκής της παρουσίας, η ΔΙΑΣ συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο EACHA (European Automated Clearing House Association). Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν 26 Αυτοματοποημένα Κέντρα Εκκαθάρισης (ACHs). Βασικό στόχο της αποτελεί η εναρμόνιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών στον τομέα της εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών και η προαγωγή της συνεργασίας, η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων ACHs.
  • Στο πλαίσιο συμμετοχής της στο EACHA και σύμφωνα με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας (EACHA Interoperability Framework), η ΔΙΑΣ από το Σεπτέμβριο 2008 συνεργάζεται με την Worldline με σκοπό την ανταλλαγή SEPA Credit Transfers (SCT). Βάσει της ειδικής συμφωνίας που έχει καταρτίσει με την Worldline, η ΔΙΑΣ αξιοποιεί την προσβασιμότητα όλων των λοιπών διασυνδεδεμένων με την Worldline ACHs καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).
  • Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Πληρωμών (European Payment Council) αποτελεί το Ευρωπαϊκό τραπεζικό όργανο λήψης αποφάσεων στον τομέα των πληρωμών. Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες για την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της λειτουργίας του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA). Η ΔΙΑΣ έχει ήδη προσχωρήσει και συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές όλων των σχημάτων πληρωμών του EPC: SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit Core, SEPA Direct Debit B2B και SEPA Credit Transfer Instant. 
  • EBA Clearing: Πρόκειται για εταιρεία, που έχει συσταθεί από 48 μεγάλα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την προσφορά λύσεων στον τομέα των πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδρύσει το συστημικώς σημαντικό σύστημα πληρωμών (SIPS) STEP2, στο οποίο έχει προσχωρήσει και η ΔΙΑΣ. Με τη συμμετοχή της αυτή, η ΔΙΑΣ παρέχει τεχνική υποστήριξη στα πιστωτικά ιδρύματα - μέλη των υπηρεσιών μεταφορών πίστωσης DIAS Credit Tranfer και άμεσων χρεώσεων DIAS Direct Debit και επιτρέπει τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες του συστήματος STEP2. Τα πιστωτικά ιδρύματα – μέλη της ΔΙΑΣ δύνανται να στέλνουν και να δέχονται μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις μέσω του EBA Clearing.