Υπηρεσίες φιλοξενίας Μηχανογραφικού Κέντρου

To 2013 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το νέο ιδιόκτητο Μηχανογραφικό Κέντρο της ΔΙΑΣ Α.Ε. στο Μαρούσι. Σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τα κριτήρια υψηλής διαθεσιμότητας (2Ν αρχιτεκτονική), η οποία πιστοποιείται από τις αναφορές των συστημάτων παρακολούθησης και των ημερολογίων συντήρησης. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και υποστηρίζεται το πρωτεύον Μ/Κ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε καθώς και εξοπλισμός Τραπεζών σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας.

Η ΔΙΑΣ έχει σε ισχύ πιστοποιήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν και την φυσική ασφάλεια των υποδομών:

ISO 27001  Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών.
ISO 22301  Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.
PCI-DSS για καρτικά δεδομένα. Οι υπηρεσίες της ΔΙΑΣ είναι πιστοποιημένες ως συμβατές με τις αυστηρές πολιτικές ασφαλείας και τις διαδικασίες του PCI DSS.

Υπηρεσίες

- Δυνατότητα φιλοξενίας μεμονωμένων Racks καθώς και ιδιωτικών κλωβών σε διάφορα μεγέθη, που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου με δυνατότητα ανεξάρτητης διαχείρισης για την ενέργεια, την ψύξη και την ασφάλεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υποδομής του.

- Ο χώρος φιλοξενίας μπορεί να βρίσκεται εντός προστατευτικού κλωβού, όπου η πρόσβαση ελέγχεται, βάσει των Πολιτικών Ασφαλείας του ενδιαφερόμενου, ενώ παρακολουθείται και καταγράφεται από Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης και Σύστημα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος (CCTV).

Ευέλικτη υποδομή που προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις

Εφεδρικός εξοπλισμός ενέργειας και ψύξης για διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας

Πολλαπλά επίπεδα ψηφιακής και φυσικής ασφάλειας για την προστασία του εξοπλισμού και των δεδομένων

24/7/365 ομαλή λειτουργία και διαθεσιμότητα της υποδομής

Υπηρεσίες διαχείρισης

Παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας

Ευέλικτη υποδομή που προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις

Εφεδρικός εξοπλισμός ενέργειας και ψύξης για διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας

Πολλαπλά επίπεδα ψηφιακής και φυσικής ασφάλειας για την προστασία του εξοπλισμού και των δεδομένων

24/7/365 ομαλή λειτουργία και διαθεσιμότητα της υποδομής