Εισπράξεις μέσω πάγιων εντολών

Η εξόφληση της οφειλής του πληρωτή προς τον φορέα διενεργείται κατόπιν αποστολής απαίτησης από τον φορέα. Προϋποθέτει την εξουσιοδότηση (εντολή ανάθεσης) του πληρωτή για χρέωση του λογαριασμού του με τα ποσά των οφειλών. Το έντυπο ανάθεσης συμπληρώνεται και υπογράφεται είτε στον φορέα είτε στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Οι πληρωμές εισάγονται στην υπηρεσία DIAS Direct Debit είτε αυτοματοποιημένα με μεταφορά αρχείων είτε διαδραστικά μέσω της σύνδεσης του φορέα με τη ΔΙΑΣ.

Η συμμετοχή του φορέα στην υπηρεσία πραγματοποιείται με ενέργειες του συνεργαζόμενου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του.

Βέλτιστη διαχείριση διαθεσίμων του Φορέα

Ακριβής προσδιορισμός της ημερομηνίας και του ποσού των εισπράξεων

Ευελιξία και απλοποίηση εσωτερικής διαδικασίας εισπράξεων

Διάθεση σύγχρονων εργαλείων για συμφωνία οφειλόμενων και εισπραχθέντων ποσών

Ασφάλεια συναλλαγών

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

Ελευθερία επιλογής στον οφειλέτη για την χρέωσή του

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA χρεώσεις

Διασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον δοκιμών φορέα

Δυνατότητα αποστολής email στους οφειλέτες για ειδοποιήσεις έκδοσης οφειλής

Δικαίωμα επιστροφής χρέωσης (refund) σε πολίτες

Βέλτιστη διαχείριση διαθεσίμων του Φορέα

Ακριβής προσδιορισμός της ημερομηνίας και του ποσού των εισπράξεων

Ευελιξία και απλοποίηση εσωτερικής διαδικασίας εισπράξεων

Διάθεση σύγχρονων εργαλείων για συμφωνία οφειλόμενων και εισπραχθέντων ποσών

Ασφάλεια συναλλαγών

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Direct Debit

Ελευθερία επιλογής στον οφειλέτη για την χρέωσή του

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA χρεώσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ