Εταιρική Διακυβέρνηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΣ αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία ορίζονται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Οι Επιτροπές

Η ΔΙΑΣ συστήνει Επιτροπές, οι οποίες συνεπικουρούν τη Διοίκηση στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και συμβάλλουν στην προώθηση της δικαιοσύνης, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας. 

Το Οργανόγραμμα
Εταιρική Δομή
Το Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε στις 29/6/2021 από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Καταστατικό
Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Η ΔΙΑΣ με υψηλό αίσθημα ευθύνης μεριμνά, ώστε η λειτουργία, η παροχή των υπηρεσιών της και η οργάνωσή της να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και να διέπεται από ρητούς κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Οι κανόνες αυτοί ρυθμίζουν τις σχέσεις της με τους μετόχους της, τη Διοίκηση, τους εργαζομένους και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.
Προς το σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.

Κώδικας Δεοντολογίας