Εταιρική Διακυβέρνηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΣ αποτελείται από ένδεκα μέλη, τα οποία ορίζονται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου - Πρόεδρος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό μέλος)

Στέφανος Μυτιληναίος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό μέλος)

Σταυρούλα Καμπουρίδου - Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Τσικριπής - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μαρίνα Κριμπά - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Καραμουσαλής - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Πλέσσας - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δήμητρα Βουρνά - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Χαρίκλεια Απαλαγάκη - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Κώστας Λουκάς - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Ταμπούρλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Οι Επιτροπές

Η ΔΙΑΣ συστήνει Επιτροπές, οι οποίες συνεπικουρούν τη Διοίκηση στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και συμβάλλουν στην προώθηση της δικαιοσύνης, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας. 

Το Οργανόγραμμα
Εταιρική Δομή
Το Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε στις 30/6/2022 από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Καταστατικό
Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε στις 05/10/2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε στις 24/07/2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο.