Παρέχεται η δυνατότητα προς τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν πιστώσεις σε λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου καθώς και πληρωμές με κωδικό (RF/QR). Οι πληρωμές εισάγονται στο σύστημα είτε αυτοματοποιημένα με μεταφορά αρχείων είτε διαδραστικά μέσω της σύνδεσης της επιχείρησης με τη ΔΙΑΣ.

Η συμμετοχή της επιχείρησης στην υπηρεσία πραγματοποιείται με ενέργειες του συνεργαζόμενου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

Μαζικές πληρωμές

Όπως μισθοδοσίες, αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πληρωμή προμηθευτών. Η υπηρεσία παρέχει στις επιχειρήσεις δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης πληρωμών end-to-end.

Αυθημερόν πίστωση του δικαιούχου

Πληρωμή με Κωδικό (RF/QR)

Όπως πληρωμή φόρων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εισφορών

Ασφαλείς πληρωμές

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Credit Transfer

Βελτίωση χρηματορροών του φορέα

Ευελιξία και απλοποίηση εσωτερικής διαδικασίας πληρωμών

Μικρότερο διαχειριστικό κόστος

Εγχώριες και διασυνοριακές SEPA πληρωμές

Μαζικές πληρωμές

Όπως μισθοδοσίες, αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πληρωμή προμηθευτών. Η υπηρεσία παρέχει στις επιχειρήσεις δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης πληρωμών end-to-end.

Αυθημερόν πίστωση του δικαιούχου

Πληρωμή με Κωδικό (RF/QR)

Όπως πληρωμή φόρων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εισφορών

Ασφαλείς πληρωμές

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Credit Transfer

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ