Στατιστικά στοιχεία 2023

Το 2023 διακινήθηκαν μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ συνολικά 406,2 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας €450 δισεκατομμυρίων. Ο αριθμός των συναλλαγών παρουσίασε αύξηση ύψους 10,5% σε σχέση με το 2022. Κατά μέσο όρο το 2023 διακινήθηκαν ημερησίως (για εργάσιμες ημέρες), 1,6 εκατομμύρια συναλλαγές (αξίας €1,7 δισεκατομμυρίων), με επίτευξη στις 02/10/2023 ημερήσιου ρεκόρ, 5,2 εκατομμυρίων συναλλαγών (αξίας € 3,8 δισεκατομμυρίων).

Στο Γράφημα Ι που ακολουθεί παρουσιάζεται σε εκατομμύρια ο αριθμός (volume) των συναλλαγών που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ από το 1994 έως και σήμερα.

Γράφημα Ι

Στο Γράφημα ΙΙ παρουσιάζεται σε δισεκατομμύρια € η αξία των συναλλαγών που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών από το 2009 έως και σήμερα.

Γράφημα ΙI

 

Ακολουθεί σύντομη αποτύπωση των δημοφιλέστερων για το 2023 υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών καθώς και των δεικτών ανάπτυξής τους.

Από το σύνολο των συναλλαγών που διακινήθηκαν το 2023, το 84,3% (342,3 εκατομμύρια συναλλαγές) είναι μεταφορές πίστωσης (τραπεζικές μεταφορές πίστωσης, άμεσες μεταφορές πίστωσης, εισπράξεις και πληρωμές επιχειρήσεων/οργανισμών). Από αυτές 84,6 εκατομμύρια είναι τραπεζικές μεταφορές πίστωσης, αυξημένες κατά 36,4% σε σχέση με το 2022. Επιπλέον, το 43,4% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης ολοκληρώθηκαν άμεσα, ώστε οι άμεσες μεταφορές πίστωσης, ανήλθαν το 2023 σε 36,8 εκατομμύρια συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 109,4% σε σχέση με το 2022. Στις 27/12/2023 επετεύχθη ημερήσιο ρεκόρ με 647.000 άμεσες μεταφορές πίστωσης. Η υπο-κατηγορία των άμεσων πληρωμών, IRIS P2P σημείωσε 20,4 εκατομμύρια άμεσες μεταφορές πίστωσης μεταξύ φίλων, παρουσιάζοντας αύξηση, ύψους 250,3% σε σχέση με το 2022 (26 φορές περισσότερες συναλλαγές σε σχέση με το 2020). Τον Δεκέμβριο του 2023 οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο IRIS P2P ανήλθαν σε 2,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση, ύψους 60% συγκριτικά με το 2022 (οι χρήστες τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020). Η υπηρεσία IRIS P2B αριθμούσε στο τέλος του 2023 155.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με το 2020, με τις συναλλαγές του να αυξάνονται κατά 292,8% σε σύγκριση με το 2022 (12 φορές περισσότερες συναλλαγές σε σχέση με το 2020). Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2023 καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά στις μηνιαίες εγγραφές τόσο στο IRIS P2P, με 102 χιλιάδες νέους χρήστες όσο και στο IRIS P2B, με 30 χιλιάδες νέους χρήστες.

Επιπροσθέτως, το 37,6% (152,7 εκατομμύρια) των συναλλαγών που διακινήθηκαν μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ το 2023 ήταν εισπράξεις επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση με το 2022 κατά 4,6%. Σε περισσότερες από τις μισές από αυτές, έγινε χρήση του διατραπεζικού προϊόντος «Πληρωμή με κωδικό RF/QR». Στο πλαίσιο αυτό, έως τον Δεκέμβριο του 2023 το σύνολο σχεδόν (98%) των οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που είναι διασυνδεδεμένοι στη ΔΙΑΣ είχαν υιοθετήσει το πρότυπο κωδικού πληρωμής RF/QR.

Ενδεικτικά, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν τον Κωδικό Πληρωμής RF/QR είναι οι ακόλουθοι: φορολογικές αρχές (για είσπραξη φόρων, όπως τα τέλη κυκλοφορίας), φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές και φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, εμπορίας αυτοκινήτων, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, ειδών ένδυσης, καλλυντικών κ.ά.

Οι πληρωμές επιχειρήσεων/οργανισμών αποτέλεσαν το 25,9% του συνόλου των συναλλαγών που διακινήθηκαν μέσω ΔΙΑΣ το 2023 και ανήλθαν συνολικά σε 105 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2022. Από αυτές οι 102,5 εκατομμύρια αποτελούν πληρωμές φορέων του Δημοσίου (μισθοδοσία υπαλλήλων του Δημοσίου, συντάξεις, επιδόματα) ενώ οι υπόλοιπες 2,6 εκατομμύρια συναλλαγές αποτελούν πληρωμές ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, στις οποίες η αύξηση σε σχέση με το 2022 ανήλθε σε 38,7%.

Επιπλέον, 28 εκατομμύρια συναλλαγές (19,7 εκατομμύρια επιτυχείς και 8,3 εκατομμύρια απορρίψεις), αριθμός που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου των συναλλαγών που διακινήθηκαν μέσω ΔΙΑΣ, πραγματοποιήθηκαν μέσω πάγιων εντολών, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2022. Η αύξηση προήλθε κυρίως από εισπράξεις ασφαλιστικών και τηλεπικοινωνιακών εταιρειών καθώς και πάγιες εντολές εταιρειών που εκκινούν από λοιπές χώρες SEPA π.χ. PayPal.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η αύξηση συναλλαγών και σε άλλες υπηρεσίες του Συστήματος Πληρωμών, όπως στις συναλλαγές IRIS σε ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω του προϊόντος IRIS eCommerce, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 61% σε σχέση με το 2022 και πενταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εμπόρων που χρησιμοποιούν στα e-shop τους το IRIS commerce αυξήθηκε το 2023 δεκαεννέα φορές σε σχέση με το 2020.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι δύο μόνο υπηρεσίες της ΔΙΑΣ παρουσίασαν μείωση συναλλαγών και το 2023. Πρόκειται για τις υπηρεσίες των διατραπεζικών ΑΤΜ, μέσω της οποίας διακινήθηκαν 5,8 εκατομμύρια συναλλαγές (μείωση, ύψους 5,8% σε σχέση με το 2022) και των διατραπεζικών επιταγών, μέσω της οποίας διακινήθηκαν 2,1 εκατομμύρια συναλλαγές (μείωση, ύψους 2,5% σε σχέση με το 2022). Οι δύο αυτές υπηρεσίες παρουσιάζουν σταθερά πτώση στις συναλλαγές τους τα τελευταία 6 έτη.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό επί τοις εκατό των συναλλαγών και της αξίας τους που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ εντός του 2023, ανά κατηγορία / υποκατηγορία υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών.

Η ΔΙΑΣ αριθμεί 49 μέλη-Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, με 26 από αυτά να εδρεύουν στην Ελλάδα, 9 στην Κύπρο και 14 στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στις 24/08/2023  στις 10:40:43 επετεύχθη ιστορικό υψηλό στην επεξεργασία άμεσων πληρωμών με 108 άμεσες συναλλαγές εκείνο το δευτερόλεπτο.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό αύξησης του πλήθους και της αξίας των συναλλαγών που διακινήθηκαν μέσω της ΔΙΑΣ κατά την τελευταία τριετία καθώς και αθροιστικά η αύξηση το 2023 σε σχέση με το 2020.

 

Ακολουθεί και η σχετική γραφική αναπαράσταση δεδομένων (infographic).