Στατιστικά στοιχεία 2022

Το 2022 διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, συνολικά 367,6 εκ. συναλλαγές, συνολικής αξίας €407δισ. Ο αριθμός των συναλλαγών παρουσίασε αύξηση ύψους 11,6% σε σχέση με τις συναλλαγές του 2021. Κατά μέσο όρο το 2022 διακινήθηκαν ημερησίως, 1,5εκ. συναλλαγές (αξίας €1,6 δισ.), με επίτευξη ιστορικού ημερήσιου ρεκόρ στις 19/12/2022, ημέρα κατά την οποία από το Σύστημα Πληρωμών διακινήθηκαν 4,8 εκ. συναλλαγές (αξίας € 2,9 δισ.).

Στο Γράφημα Ι που ακολουθεί παρουσιάζεται σε εκατομμύρια το πλήθος (volume) των συναλλαγών που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ από το 1994 έως και σήμερα.

* Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021

Γράφημα Ι

Στο Γράφημα ΙΙ παρουσιάζεται σε δισεκατομμύρια € η αξία των συναλλαγών που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών από το 2009 έως και σήμερα.

Γράφημα ΙI

 

Το Σύστημα Πληρωμών προσφέρει ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών πληρωμών.

Από το σύνολο των συναλλαγών που διακινήθηκαν το 2022, το 84,6% (311 εκ. συναλλαγές) αφορά σε μεταφορές πίστωσης (τραπεζικές μεταφορές πίστωσης, άμεσες μεταφορές πίστωσης, εισπράξεις και πληρωμές επιχειρήσεων/οργανισμών). Τα 62 εκ. συναλλαγές ανήκουν στην υπηρεσία τραπεζικών μεταφορών πίστωσης, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 27,3% σε σχέση με το 2021. Υποσύνολο των τραπεζικών μεταφορών πίστωσης αποτελούν οι άμεσες μεταφορές πίστωσης, οι οποίες το 2022 αποτέλεσαν το 28,3% των μεταφορών πίστωσης και ανήλθαν σε 17,5 εκ. συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 107% σε σχέση με το 2021. Στις άμεσες μεταφορές περιλαμβάνονται και οι 5,8 εκ. μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων οι οποίες έγιναν μέσω του διατραπεζικού προϊόντος IRIS P2P παρουσιάζοντας αύξηση 214% σε σχέση με το 2021. Το IRIS Person to Business αριθμεί 85 χιλιάδες εγγεγραμμένους επαγγελματίες το 2022 και οι συναλλαγές του αυξήθηκαν κατά 109% σε σύγκριση με το 2021.

Επιπλέον, το 39,7% (146 εκ.) των συναλλαγών του 2022 που διακινήθηκαν αφορά εισπράξεις επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση με το 2021 κατά 11,9%. Σε ένα σημαντικό μέρος αυτών των συναλλαγών έγινε χρήση του διατραπεζικού προϊόντος «Πληρωμή με κωδικό RF/QR», ενώ έως το τέλος του 2023 το πρότυπο κωδικού πληρωμής RF/QR αναμένεται να υιοθετηθεί από το σύνολο των οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό αυτό. Το 84% των οργανισμών και των επιχειρήσεων που έχουν συνδεθεί με το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ έχουν ήδη υιοθετήσει την τυποποίηση που προσφέρει ο Κωδικός Πληρωμής RF/QR.

Μια ενδεικτική λίστα του τύπου των οργανισμών τόσου του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν τον Κωδικό Πληρωμής RF/QR περιλαμβάνει τις φορολογικές αρχές για την είσπραξη φόρων (για την είσπραξη τελών όπως τα τέλη κυκλοφορίας), φορείς κοινωνικής ασφάλισης εταιρείες στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές και φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, εμπορίας αυτοκινήτων, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, ειδών ένδυσης, καλλυντικών κ.ά.

Οι πληρωμές επιχειρήσεων/ οργανισμών αποτελούν το 28% του συνόλου των συναλλαγών που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών το 2022 και ανέρχονται συνολικά σε 102,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με το 2021. Από αυτές οι 108,9 αποτελούν πληρωμές φορέων του Δημοσίου (μισθοδοσία υπαλλήλων του Δημοσίου, συντάξεις, επιδόματα). Οι υπόλοιπες 1,9 εκ. συναλλαγές αποτελούν πληρωμές ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, στις οποίες η αύξηση σε σχέση με το 2021είναι ύψους 24,4%.

Επιπλέον, 26 εκ. συναλλαγές (18,6 εκ. επιτυχείς και 7,4 εκ απορρίψεις), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνόλου των συναλλαγών, πραγματοποιήθηκαν μέσω πάγιων εντολών, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 11,1% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε κυρίως από εισπράξεις εμπορικών και ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και από την αύξηση των απορρίψεων κατά 20%.

Κατά το 2022 επιτεύχθηκαν εξάλλου σημαντικές αυξήσεις και σε άλλες κατηγορίες συναλλαγών, όπως στις IRIS πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω του προϊόντος IRIS eCommerce, ύψους 68,3% σε σχέση με το 2021.

Στo ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό επί τοις εκατό των συναλλαγών και της αξίας τους που διακινήθηκαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ εντός του 2022, ανά κατηγορία / υποκατηγορία υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών.

Η ΔΙΑΣ αριθμεί 50 μέλη-Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, με 27 μέλη από την Ελλάδα, 9 από την Κύπρο και 14 από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στις 5/12/2022 η ΔΙΑΣ σημείωσε ιστορικό υψηλό επεξεργασίας ανά δευτερόλεπτο με 56 συναλλαγές το δευτερόλεπτο μέσω web services τα οποία προσφέρουν άμεση ειδοποίηση πληρωμής.

 

Ακολουθεί και η σχετική γραφική αναπαράσταση δεδομένων (infographic).