Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ

Το Σύστημα αποτελείται από τις υπηρεσίες πληρωμών, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι πληρωμές σύμφωνα με τις επιμέρους προδιαγραφές λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας.

Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δύναται να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • DIAS Credit Transfer
  • DIAS Direct Debit
  • DIASATM
  • DIASCHEQUE

Προσβάσιμοι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τους προσβάσιμους από το Σύστημα Πληρωμών της ΔΙΑΣ Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας: Χρεώσεις Συμμετεχόντων

Κριτήρια συμμετοχής & αποχώρησης από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια προσχώρησης και αποχώρησης από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ: Κριτήρια συμμετοχής και αποχώρησης

Πρόσθετες Υπηρεσίες: IRIS, Πληρωμή με κωδικό

Πρόσθετες Υπηρεσίες: IRIS, Πληρωμή με κωδικό

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ