Υπογραφή από τη ΔΙΑΣ των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών (Women’s Empowerment Principles - WEP) των Ηνωμένων Εθνών

Πρόκειται για ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών, οι οποίες προωθούν την εφαρμογή πρακτικών ίσης μεταχείρισης στον εργασιακό χώρο αλλά και στην κοινωνία εν γένει. Η ΔΙΑΣ διαχρονικά ενστερνίζεται και δεσμεύεται να τηρεί τις εν λόγω αρχές και επιδεικνύει στο πλαίσιο της καθημερινής της λειτουργίας έμπρακτο σεβασμό σε κάθε μορφή διαφορετικότητας. Η κουλτούρα αυτή καλλιεργείται από τη Διοίκηση και διακατέχει το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας.

Στη ΔΙΑΣ αν και  το 64% των εργαζομένων είναι άνδρες, το 45% των διευθυντικών θέσεων και των θέσεων προϊσταμένων κατέχεται από γυναίκες. Αντίστοιχα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 5 από τα συνολικά 9 μέλη είναι γυναίκες (56%).

Κινούμενη στην ίδια κατεύθυνση, καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης στον εργασιακό χώρο και δημιουργίας εταιρικής κουλτούρας συμπερίληψης, η ΔΙΑΣ πρόσφατα υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργεί ως μέσο δέσμευσης των εταιρειών για προαγωγή των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Όπως επισήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, αναφερόμενη στην υπογραφή των αρχών: «Στη ΔΙΑΣ είμαστε υπέρμαχοι και εφαρμόζουμε στην πράξη τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας, της παροχής ίσων ευκαιριών, της αξιοκρατικής ανέλιξης ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων κριτηρίων διάκρισης. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην καλλιέργεια μίας ολιστικά συμπεριληπτικής προσέγγισης εντός της Εταιρείας, η οποία συνίσταται στην παροχή ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους να εισφέρουν την μοναδικότητά τους και με τον τρόπο αυτόν, να εξελίσσονται και να ωριμάζουν, ατομικά και συλλογικά. Στο ίδιο πλαίσιο, πρεσβεύουμε ακράδαντα πως οι εργαζόμενοι που διαθέτουν γνώση, ακεραιότητα, τόλμη, σχέδιο αλλά και αγάπη για το αντικείμενο, με το οποίο καταπιάνονται δικαιούνται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να εξελιχθούν, ανεξαρτήτως στερεοτυπικών διακρίσεων.»

«Στη ΔΙΑΣ υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των συναδέλφων να εργάζονται σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, που διέπεται από τις αξίες του σεβασμού και του ομαδικού πνεύματος. Η υιοθέτηση των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την προάσπιση της συμπεριληπτικής κουλτούρας που έχει καλλιεργηθεί εντός του Οργανισμού και εντάσσεται στο δυναμικό πλάνο δράσεων ESG που έχει αναπτύξει η ΔΙΑΣ με γνώμονα τις ορθές επιχειρησιακές πρακτικές, την καινοτομία και την βιωσιμότητα.» σημειώνει από την πλευρά της η HR Manager της ΔΙΑΣ Α.Ε., Μαρία Αγελαδά.