Πληρωμή επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης

Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2012, μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς πίστωσης της ΔΙΑΣ γίνεται η πληρωμή του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης προς τους δικαιούχους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης.

Με υπουργικές αποφάσεις έχουν καθοριστεί το ύψος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη διαδικασία πληρωμής.

Σχετικά έγγραφα:

Η απόφαση για την ανάθεση της πληρωμής του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Σχετική διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων