Συμμετοχή στο EACHA

Η ΔΙΑΣ συμμετέχει στο EACHA (European Automated Clearing House Association), που αποτελεί  μία Ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκών αυτοματοποιημένων κέντρων εκκαθάρισης.  Στόχος του EACHA είναι: i) η επίλυση θεμάτων όπως π.χ. η ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων οδηγιών για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των πληρωμών SEPA, ii) η προώθηση θεμάτων και απόψεων των μελών του. 

Το EACHA δραστηριοποιείται προς την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας SEPA τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας ρόλο συμπληρωματικό σε σχέση με αυτόν του EPC.  Στόχος του παραπάνω πλαισίου είναι η διευκόλυνση της προσβασιμότητας μεταξύ υποδομών, που διενεργούν επεξεργασία, εκκαθάριση και διακανονισμό πληρωμών. 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

EACHA (European Automated Clearing House Association)

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Περισσότερες Πληροφορίες