Μεταφορές πίστωσης EBA

Η ΔΙΑΣ εκτελεί μεταφορές πίστωσης από και προς πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στον SEPA, οι οποίες είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του σχήματος SCT (SEPA Credit Transfers)
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΔΙΑΣ έχει διασυνδεθεί με το σύστημα STEP2 SEPA Credit Transfer του EBA και μπορεί να παρέχει τεχνική διευκόλυνση σε τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη στην υπηρεσία μεταφορών πίστωσης της ΔΙΑΣ, DCT (DIAS Credit Transfer) και συμμετέχουν στο σύστημα STEP2 SEPA Credit Transfer προκειμένου να στέλνουν και να δέχονται μεταφορές πίστωσης μέσω του EBA Clearing.

 

Άμεσες χρεώσεις EBA

Η ΔΙΑΣ εκτελεί άμεσες χρεώσεις από και προς πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στον SEPA, οι οποίες είναι συμβατές με τις προδιαγραφές άμεσων χρεώσεων του σχήματος SEPA Direct Debit (Core και B2B).
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΔΙΑΣ έχει διασυνδεθεί με τα συστήματα STEP2 SEPA Core Direct Debit και STEP2 SEPA B2B Direct Debit του EBA και μπορεί να παρέχει τεχνική διευκόλυνση σε τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη στην υπηρεσία άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ DDD (DIAS Direct Debit) και συμμετέχουν  στις υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων STEP2 προκειμένου να στέλνουν και να δέχονται άμεσες χρεώσεις μέσω του EBA Clearing.


Σχετικοί σύνδεσμοι:

STEP2:  Το Πανευρωπαϊκό Κέντρο Εκκαθάρισης και Διακανονισμού

Σχετικά με τον EBA Clearing